Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 9-то заседание - 28.12.2011 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на девето заседание, което да се проведе на 28.12.2011 г. /сряда/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 245/27.12.2011 г.

2.Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 246/27.12.2011 г.

3.Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация.

4.Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/