Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1431

Решение № 1431

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социално инфраструктура”

 

РЕШЕНИЕ № 1431

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие Община Велико Търново да осигури допълнителен собствен финансов принос по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 в размер на 620 523.94 лв. /шестотин и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и деветдесет и четири стот./ с ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ