Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1432

Решение № 1432

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 1432

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

§1. В чл.63 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва чрез търг.

/ал.2/ Предложения за продажба на движими вещи – частна общинска собственост се правят по реда на чл.30.

/ал.3/ Търгът се провежда съгласно разпоредбите на Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.5/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

 

Става: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва по реда на Раздел ІV Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.2/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.3/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

 

§2. В чл.65 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация и които са останали непродадени след провеждане на един или повече търгове по чл.55, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост, на стойност не по-висока от балансовата им стойност, на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

 

Става: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация или които са останали непродадени, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

 

§3. В чл. 86 ал. 1 т.8 се отменя.

 

§4. В чл.109 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество, представляващо машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни или негодни движими вещи и отделни възли и детайли от тях и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

 

Става: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество – движими вещи, в т.ч. машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, негодни и /или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

 

§5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било: „Чл.110 В случаите, когато балансовата стойност на една вещ не надвишава 1500 лв., или общата стойност на вещите не надвишава 3000 лв., продажбата се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване. Продажбата на движими вещи с балансова стойност, надвишаваща 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.

/ал.2/ Когато за движимите вещи няма определена балансова стойност, стойността им се определя чрез оценка, изготвена от оценител, регистриран по ЗНО.

/ал.3/ В случаите, когато балансовата стойност/стойността на вещта/вещите е под 5000 лв., продажбата се извършва без търг от комисия, определена със заповед на кмета на общината. Продажбата се обявява на интернет-страницата на Община Велико Търново. Потенциалните купувачи представят писмени оферти в петдневен срок от обявлението.

/ал.4/ Комисията провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 дни от изтичане на срока по ал.3, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена за съответната вещ/вещи.

/ал.5/ За продажбата на вещта/вещите кметът на общината сключва договор.”

 

§6. Чл.111 и чл.112 се отменят.

§7. В чл. 113 ал.1 и ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба, като за всяка вещ от тръжния списък се провежда отделно наддаване и се съставя отделен протокол

/ал.2/ Спечелилият търга за определена вещ от тръжния списък заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

 

Става: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба.

/ал.2/ Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 7 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

 

§8. В чл.115 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга с тайно наддаване, могат да се продават на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта (вещите) по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.

/ал.3/ Вещите по ал. 2 се определят от кмета на общината в заповед за продажба до явяване на първи по време купувач. Заповедта се поставя на мястото за обяви в началото на работния ден.

/ал.4/ Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни и да получи вещта в деня на плащането.

/ал.5/ Когато за вещите не се яви купувач в срок 30 дни, кмета на общината определя реда за разпореждане с тях.”

 

Става: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга, могат да се продават по реда на чл.110 ал.3 на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ