Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1436

Решение № 1436

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1436

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА; чл.198в, ал.4, т.1, т.9 и т.10 от Закона за водите; чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Великотърновски общински съвет:

 

I. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциацията по ВиК – Кметът на общината, при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на 12.03.2015 год. от 14:00 часа в гербовата зала на Областна администрация - Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред – приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2015 год. – да гласува „за“.

По т.2 от дневния ред – приемане на отчета за изпълнение на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год. – да гласува „за“.

По т.3 от дневния ред - приемане на отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год. – да гласува „за“.

По т.4 от дневния ред - даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – да гласува „за“.

По т.5 от дневния ред – „Други“ – при обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува съобразно интересите на Община Велико Търново.

 

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 12.03.2015 год., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ