Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1437

Решение № 1437

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Закриване на Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1437

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 , чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 изречение второ от Закона за народната просвета и чл. 12 ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

 

1. Закрива Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново, считано от 01.09.2015 год., поради преустановяване на образователно – възпитателния процес по причина липса на ученици в дневна форма на обучение.

2. Дава възможност за продължаващо обучение задочна форма по същите професии в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия”Ангел Попов”.

3. Задължителната училищна документация на ПГС”Кольо Фичето” да се предаде и съхранява в ПГСАГ „Ангел Попов”гр. В.Търново, а наличния инвентар след извършена инвентаризация и изготвен приемно-предавателен протокол да се прехвърли към самостоятелно общинско ученическо общежитие Велико Търново.

4. Общинска администрация да спази процедурата по реда на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на закона за народната просвета за закриване на общинско училище.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ