Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1438

Решение № 1438

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Обособяване на ученическо общежитие към ПГС ”Кольо Фичето” като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето”

 

РЕШЕНИЕ № 1438

 

На основание чл. 17, ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,чл. 10, ал. 6 изречение второ от Закона за народната просвета, чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане закона за народната просвета и раздел ІІІ функция Образование, т. 8 Обслужващи звена „Общежитие“ от Единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „Кольо Фичето”, в самостоятелна сграда, отделна от сградата на ПГС ”Кольо Фичето”, публична държавна собственост, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска „ 26 с финансиране по единни разходни стандарти чрез бюджета на община Велико Търново.

2. Във връзка с промяната на правно-организационната форма на ученическото общежитие, трудовите правоотношения на заетите възпитатели в съществуващото несамостоятелно общежитие към ПГС ”Кольо Фичето” да се уредят по реда на чл. 123 от КТ.

3. Общинска администрация да спази процедурата по реда на ЗНП и ППЗНП за преобразуване на общежитието от несамостоятелно в самостоятелно общинско общежитие „Кольо Фичето” .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ