Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1440

Решение № 1440

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1440

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.3 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението част от поземлен имот – публична общинска собственост, както следва:

- имот №034005, с НТП: пасище, мера; четвърта категория, землище с. Ветринци, местност „Реката” – само част от имота с площ от 8 222 кв.м.;

във връзка с обект: подробен устройствен план – план за регулация и застрояване - промяна предназначението на земята, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти с предназначение „за жилищно строителство” и включването им в регулационните граници на населеното място.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ