Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1441

Решение № 1441

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мера от ОПФ за индивидуално ползване

 

РЕШЕНИЕ № 1441

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища и мери, с изтекли договори за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на нови договори за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ със срок от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. (част от стопанска 2014/2015 година) с досегашните ползватели. Договорите да бъдат сключени по цени, определени по пазарен механизъм, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

 

3. Възлага на кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ