Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1445

Решение № 1445

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 1445

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, жк „Колю Фичето”, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.502.287 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 18 189 кв.м. По ПУП на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ ХІ-3779, отреден „за обществено обслужване” от строителен квартал 237 по плана на града. За имота е съставен акт за държавна собственост №3671/2011 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново под №149/23.03.2011 г., том 4, рег.№1845.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ