Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 7 от 14.12.2011 г. Решение № 29

Решение № 29

 

Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД и „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД. Отписване на ДМА от активите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 29

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.4, т.5 и т.7 и чл. 149, ал.2 от Търговския закон, чл. 18, т.7, т.10, чл.14, ал.2, чл. 48, ал.1, чл. 49, ал. 1 и ал. 2, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договор за управление на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, / 02.07.2001г./ и Договор за управление на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, / 03.06.2008г./, Великотърновски общински съвет реши:

І. 1.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договора за управление/ 02.07.2001г./ прекратява договора за управление с д-р Иванчо Димитров Драганчев , ЕГН 5503261509,Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, сключен между него и Община Велико Търново/ 02.07.2001г./ считано от датата на вземане на Решението.       

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност д-р Иванчо Димитров Драганчев .

1.3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.14, ал.2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104 - Д- р Маргарита Любомирова Тасева с ЕГН 5802242254, л.к.№ 642607520, издадена на 27.07.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Седми юли”, №2 с диплома за завършено висше образование, №000585, издадена на 15.09.1983г. от Медицински университет, гр.Плевен, специалност „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиотерапия.

1.4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.1.3. за срок до провеждане на конкурс.

1.5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104.

1.6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ІІ. 2.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договора за управление/ 03.06.2008г./ прекратява договора за управление с д-р Румяна Стоянова Андреева, ЕГН 5301083036,Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, сключен между него и Община Велико Търново/ 03.06.2008г./ считано от датата на вземане на Решението.       

2.2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност д-р Румяна Стоянова Андреева.

2.3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.14, ал.2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 - Д- р Силвия Димова Горанова с ЕГН 7309191410, л.к.№ 640198693, издадена на 02.06.2010г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Симеон Велики”, №8 с диплома за завършено висше образование, Серия МУ, №000296, издадена на 27.10.1997г. от Медицински университет, гр.Варна, специалност „Дерматология и венерология”, диплома №014930/23.06.2009г.

2.4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.2.3. за срок до провеждане на конкурс.

2.5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481.

2.6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ІІІ. 3.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 и чл. 149, ал.2 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104 на дълготрайни материални активи, както следва:

3.1.1. Апартамент – ул. „Драган Цончев”, №14, гр.Велико Търново, инв. №3009 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 41 783.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.2. Гараж-ДЗИ – гр.Велико Търново, инв. №3010 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 20 500.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.

3.1.3. Две кантори ул„Позитано”, №3 – гр.София, инв. №3024 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 56 820.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.4. Апартамент – ул. „Ангел Кънчев”, № 35, гр.София, инв. №3011 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 167 000.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.5. Земя лагер - с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна, инв. №1228 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 183 240.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.6. Дървено бунгало №30 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3016 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 240.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.7. Дървено бунгало №15 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3022 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 320.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.8. Дървено бунгало №28 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №30123по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 320.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.9. Административно бунгало 1/2 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3019 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 294.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.10. Склад 1/2 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3018 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 439.95лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.11. Кухненски блок 9/20 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3017 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 968.43лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.12. Земя – стационар, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№1222 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 48 400.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.13. Земя – поликлиника, ул. „Христо Караминков”, №19, гр.Велико Търново, инв.№1223 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 11 260.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.14. Земя – две кантори ул„Позитано”, №3 – гр.София, инв.№1224 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 13 868.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.15. Земя – апартамент – ул. „Ангел Кънчев”, № 35, гр.София, инв.№1227 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 16 335.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.16. Павилион ІІ-Фтизиатрично отделение, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3003 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 2 211.30лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.17. Стационар, масивна сграда- Пулмологично отделение, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3005 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 28 407.60лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.18. Склад амбалаж, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3006 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 409.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.19. Дърводелска работилница, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3007 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 195.22лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г. и

3.1.20. Лаборатория – масивна сграда, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3008 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 18 252.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т.І­­ІІ.3.1.

3.3.Великотърновски Общински съвет задължава:

3.3.1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І­­ІІ.3.1. от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД;

3.3.2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

3.4.Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

3.5. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на Кмета на Община Велико Търново и на Постоянните комисии по „Здравеопазване и социални дейности”, по „Бюджет и финанси” и по „Икономически въпроси, стопанка политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки” подготовка на анализ и оценка и последващи действия за оздравяване и запазване на медицинските дейности по отношение на социално значимите заболявания извършвани в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/