Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1447

Решение № 1447

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1447

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   и от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ММ-141/ 14.01.2015г. от д-р Мария Стоянова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,,Д.Чоканов” №8 с обща площ 14,60 кв.м., както следва:

- кабинет - помещение № 6 с площ 7,82 кв.м.

- манипулационна ½ част от помещение № 5 – 4,25 кв.м.

- общи части 2,53 кв.м.

при месечна наемна цена от 14,00 /четиринадесет/ лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ