Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 80 от 09.03.2015 г. Решение № 1455

Решение № 1455

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Писмо от „ТИТАН-АС” ЕООД град Велико Търново с рег. № 3255/27.02.2015г. с приложено заявление от „ТИТАН-АС” ЕООД София с предложение за прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, от дата 15.09.1999г.

 

РЕШЕНИЕ № 1455

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 75, ал.2 от Закона за концесиите и с оглед на това, че е застрашено извършването на дейността, предмет на концесионния договор, а извършването на същата е от значимо   обществено значение, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Дава съгласие за прекратяване на Договор от дата 15.09.1999г. с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, с „ТИТАН-АС” ЕООД град София, чрез „ТИТАН АС ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО” , считано от дата 18.03.2015г., на основание чл. 14.1.5 от същия договор.

2. Упълномощава на основание чл. 77 от Закон за концесиите Кмета на Община Велико Търново да подпише допълнително споразумение за прекратяване на Договор от дата 15.09.1999г. с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, с „ТИТАН-АС” ЕООД град София, чрез „ТИТАН АС ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, считано от дата 18.03.2015г., на основание чл. 14.1.5 от същия договор.

3. Задължава Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по обезпечаване на дейностите в обхвата на прекратения договор.

4. Да се извърши прихващане на дължими вземания между Община Велико Търново и концесионера до размера на по- малкото, като упълномощава Кмета да подпише споразумение във връзка с него.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ