Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 8-мо заседание - 22.12.2011 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осмо заседание, което да се проведе на 22.12.2011 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени по бюджета към 30.11.2011 гдина, Вх. № 215/13.12.2011 г.;

2. Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.11.2011 година, Вх. № 212/13.12.2011 г.;

3. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 202/12.12.2011 г.;

4. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015 г., Вх. № 206/12.12.2011 г.;

5. Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година и програма за изпълнението му, Вх. № 189/08.12.2011 г.;

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011 г, Вх. № 4498/04.11.2011 г.;

7. Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.;

8. Определяне на нови таксиметрови стоянки, Вх. № 197/09.12.2011 г.;

9. Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 218/14.12.2011 г.;

10. Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити, Вх. № 219/14.12.2011 г.;

11. Безвъздмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 159/28.11.2011 г.;

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Големаните, Вх. № 184/08.12.2011 г.;

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 200/12.12.2011 г.;

14. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 201/12.12.2011 г.;

15. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 203/12.12.2011 г.;

16. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Самоводене, Вх. № 186/08.12.2011 г.;

17. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти ,частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, с. Миндя, Вх. № 204/12.12.2011 г.;

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 205/12.12.2011 г.;

19. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 185/08.12.2011 г.;

20. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване, местност „Гробищата”,с. Шереметя, Вх. № 179/07.12.2011 г.;

21. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, местност „Еньовец”, гр. Дебелец, Вх. № 180/07.12.2011 г.;

22. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали 4 и 9 по плана на с. Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ, Вх. № 187/08.12.2011 г.;

23. Отписване на ДМА от активите на „Инвестрой-92” ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново, Вх. № 158/28.11.2011 г.;

24. Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 163/29.11.2011 г.;

25. Определяне състав на Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново, Вх. № 164/29.11.2011 г.;

26. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2012 година, Вх. № 207/12.12.2011 г.;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                    /НИКОЛАЙ АШИКОВ/