Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 82-то заседание - 26.03.2015 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и второ заседание, което да се проведе на 26.03.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за резултатите от дейността на общинските предприятия през 2014 г., собственост Община Велико Търново, Вх. № 3305/13.03.2015 г.

2. Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г., Вх. № 3273/10.03.2015 г.

3. Отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината, Вх. № 3323/16.03.2015 г.

4. Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 3310/13.03.2015 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Вх.№ 3308/13.03.2015 г.

6. Приемане на краткосрочен дълг за финансирани на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 3309/13.03.2015 г.

7. Освобождаване на средства от Срочен депозит, открит с Решение № 557 от 07.02.2013 г., Вх. № 3267/06.03.2015 г.

8. Участие на община Велико Търново във фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ, Вх. № 3333/16.03.2015 г.

9. Кандидатстване на община Велико Търново по покана за представяне на проектни предложения, чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ за щетите от бедствията от 19.06.2014 г., Вх. № 3365/19.03.2015 г.

10. Приемане на Решение за въвеждане на комплексно административно обслужване в Общинска администрация Велико Търново, Вх. № 3317/13.03.2015 г.

11. Промяна в Правилника за организация и дейността на Общинско предприятие „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, Вх. № 3249/27.02.2015 г.

12. Промяна в правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 3263/05.03.2015 г.

13. Питане от Валентин Ламбев – Председател на група съветници от БСП, Вх. № 3304/12.03.2015г.

14. Питане от Николай Илчев – общински съветник от група съветници АБВ, Вх. № 3351/17.13.2015 г.

15. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 година към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2011-2015 г./, Вх. № 3334/16.03.2015 г.

16. Промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социалните услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителска грижи „Христо Смирненски“, с. Балван, Вх. № 3335/16.03.2015 г.

17. Увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център на социална рехабилитация и интеграция“ за деца и младежи с увреждания и техните семейства, Вх. № 3256/27.02.2015 г.

18. Увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа“ за деца, Вх. № 3257/27.02.2015 г.

19. Приема на Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012-2015 г. и Програма за детето за 2015 година, Вх. № 3312/13.03.2015 г.

20. Приемане на Отчет на План за действие за 2014 г. и План за действие за 2015 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 г./, Вх. № 3311/13.03.2015 г.

21. Приемане на План за действие през 2015 година в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве на Община Велико Търново /2013-2016 г./, Вх. № 3301/12.03.2015 г.

22. Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца и здрави семейства“ през 2014 година и Финансов план за дейности по Детската компонента „Здрави деца и здрави семейства“ на Програма СИНДИ през 2015 година, Вх. № 3295/12.03.2015 г.

23. Приемане на План за действие на Общински съвет по наркотични вещества през 2015 година и отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2014 година, Вх. № 3313/13.03.2015 г.

24. Изменение на Решение № 830/18.02.2010 г. на ВТОбС, Вх. № 3314/ 13.03.2015 г.

25. Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, с. Шемшево, Вх. № 3361/18.03.2015 г.

26. Намаляване на начална цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. Велико Търново, Вх. № 3362/18.03.2015 г.

27. Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост, Вх. № 3326/16.03.2015 г.

28. Преобразуване на имот в публична общинска собственост, Вх. № 3329/16.03.2015 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. №3354/17.03.2015 г.

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 3321/16.03.2015 г.

31. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 3325/16.03.2015

32. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 3327/16.03.2015 г.

33. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3328/16.03.2015 г.

34. Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3355/17.03.2015 г.

35. Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина за нейното ползване, Вх. № 3292/10.03.2015 г.

36. Предоставяне на гаражна клетка за ползване от ОП „Горско стопанство“, Вх. № 3350/17.03.2015 г.

37. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Самоводене, Вх. № 3324/16.03.2015 г.

38. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3332/16.03.2015 г.

39. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Шереметя, Вх. № 3236/20.02.2015 г.

40. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3279/ 10.03.2015 г.

41. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3280/10.03.2015 г.

42. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3281/10.03.2015 г.

43. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3282/10.03.2015 г.

44. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3283/10.03.2015 г.

45. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3284/10.03.2015 г.

46. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3285/10.03.2015 г.

47. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3286/10.03.20125 г.

48. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3287/10.03.2015 г.

49. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3288/10.03.2015 г.

50. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3289/10.03.2015 г.

51. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3290/10.03.2015 г.

52. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3291/10.03.2015 г.

53. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3322/16.03.2015 г.

54. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3330/16.03.2015 г.

55. Одобряване на техническо задание и даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и план за застрояване, гр.Велико Търново, местност Козлуджа, Вх. № 3300/12.03.2015 г.

56. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. Велико Търново, Вх № 3296/12.03.2015 г.

57.Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Присово и одобряване на планово задание за изработване на проект за частично изменение на ПУП, Вх. № 3297/12.03.2015 г.

58. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност Чуката, землището на с. Буковец и одобряване на техническо задание за изработване на проект за ПУП – план за застрояване, Вх. № 3298/12.03.2015 г.

59. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план, Вх. № 3299/12.03.2015 г.

60. Одобряване проект за ПУП в землището на гр. Дебелец, Вх. № 3306/13.03.2015 г.

61. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ново село, местност, Вх. №3331/16.03.2015 г.

62. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3336/16.03.2015 г.

63. Доклад на работна група образувана с Решение № 1353, Вх. № 3319/13.03.2015 г.

64. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3369/20.03.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ