Начало Заседания Протоколи Протокол № 83 от 26.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 83

 

от осемдесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 26.03.2015 г. от 15.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства арх. Николай Георгиев.

 

    Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който предложи дневният ред на заседанието да се състои от следните точки:

 

1. Промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социалните услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски”, с. Балван, вх. № 3335 от 16.03.2015 г.

2. Питане от Румен Димитров – общински съветник, вх. № 3369 от 20.03.2015 г.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

Предложения относно дневния ред не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социалните услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски”, с. Балван, вх. № 3335 от 16.03.2015 г.

2. Питане от Румен Димитров – общински съветник, вх. № 3369 от 20.03.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социалните услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски”, с. Балван, вх. № 3335 от 16.03.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 1 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.      

 

РЕШЕНИЕ № 1514

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36в, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 и във връзка с чл.36, ал. 2, т. 7, б. “в” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в съответствие със заложената цел 1: Да се подобри грижата за децата и семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в община Велико Търново и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата, в приетата от Великотърновски общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Велико Търново 2011 г. – 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново за 2016 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социални услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски”, с. Балван, община Велико Търново в Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г.

2. Предоставя за нуждите на социалната услуга в общността от резидентен тип Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г., сграда публична общинска собственост, актувана с АПОС № 4232/26.06.2007 г.

3. Финансирането на Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.,   с капацитет – 20 /двадесет/ места, да се осъществява по единни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

4. Дава съгласие за промяна на профила на разкрития Кризисен център за деца жертва на насилие или жертви на трафик в Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, вх. № 3369 от 20.03.2015 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам само да покажа на колегите си откъде съм черпил информация относно питането ми към г-н Кмета. А това е много важно, това е кореспонденцията, за която аз говорех през цялото време, между различните институции. Въпросите, които съм задал, са едно към едно Предполагам, че Общинската администрация не е срещнала никакви трудности, тъй като се предполага, че трябва да отговаря на същите. Няма да ги преповтарям. Надявам се кметът да излезе и да даде отговор!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Благодаря на всички вас, че издържахте стоически тези 64 точки. За мен това е геройство.

Аз предлагам, г-н Димитров, да Ви връча отговора. Ще си го прочетете. Всичко е написано и мисля, че ще Ви стане ясно.            

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз държа, за протокола, да бъде отбелязано, че отговорите са дадени абсолютно идентични към всички тези питания, която аз предполагах, че администрацията трябваше да бъде информирана и да бъде отговорено на гражданите, какво всъщност е готово.

Така или иначе, запазвам си правото на по-късен коментар.    

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15.15 часа.

                               

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

               /Диляна Милева/