Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 30

Решение № 30

Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.11.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 30

        

На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински реши:

 

 

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2011 година, както следва:

 

ПРИХОДИ

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

176

176

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

156

156

-Дирекция "Образование"

 

 

 

156

156

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

20

20

-Дирекция "Образование"

 

 

 

20

20

Общински такси

 

 

 

2700

1 757

1 757

- за ползване на общежития и други по образованието

2708

1 757

1 757

-Дирекция "Образование"

 

 

 

1 757

1 757

Други неданъчни приходи

 

 

3600

34

34

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

34

34

-Дирекция "Образование"

 

 

 

34

34

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-938

-938

Внесен ДДС (-)

 

 

 

3701

-294

-294

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-294

-294

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-644

-644

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-644

-644

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

2 362

2 362

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

2 362

2 362

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 362

2 362

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

3 391

3 391

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

3 391

3 391

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

-667

-667

предоставени трансфери /-/

 

 

6102

-667

-667

- Дирекция "Образование"

 

 

6102

-667

-667

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

-667

-667

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

2 724

2 724

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

113 026

113 026

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

 

2404

112 838

112 838

- Община Велико Търново

 

 

 

112 829

112 829

-Дирекция "Образование"

 

 

 

9

9

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

188

188

-Дирекция "Образование"

 

 

 

188

188

Други неданъчни приходи

 

 

3600

56

56

- получени застр. обезщетения за ДМА

 

3611

56

56

-Дирекция "Образование"

 

 

 

56

56

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-9

-9

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

 

3702

-9

-9

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-9

-9

Приходи от концесии

 

 

 

4100

14 019

14 019

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

127 092

127 092

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

127 092

127 092

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

2 711

2 711

получени трансфери /+/

 

 

6101

3 858

3 858

-Дирекция "Образование"

 

 

6101

3 858

3 858

предоставени трансфери /-/

 

 

6102

-1 147

-1 147

- Община Велико Търново

 

 

6102

-1 147

-1 147

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.сметки

 

6200

24 648

24 648

- получени трансфери /+/ в т.ч.:

 

 

6201

24 648

24 648

- Община Велико Търново

 

 

6201

24 648

24 648

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

27 359

27 359

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

154 451

154 451

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

157 175

157 175

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Х О Д И

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

 

0 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-43 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

43 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

2 724 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

2 724 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

2 724 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

 

9 394 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

 

9 394 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

9 394 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

3 861 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

3 861 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

13 255 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

136 023 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

132 674 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

134 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

3 215 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

241 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

241 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

-45 066 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

-44 960 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-51 669 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

-653 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

106 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

7 256 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-106 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-8 061 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

653 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

124 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

7 178 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция 7 Почивно дело,култура и религиозни дейности

 

 

26 983 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

26 983 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

26 820 лв

 

 

Кметство Самоводене

 

 

 

163 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

23 015 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

23 015 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

23 015 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

141 196 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

154 451 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

157 175 лв

 

ВЯРНО:

         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/