Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1464

Решение № 1464

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1464

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

IIІ тр.

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

966

966

0

0

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

966

966

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

966

966

Други неданъчни приходи

3600

17

17

0

0

0

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

17

17

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

17

17

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-1 200

-1 200

0

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-136

-136

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-136

-136

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-1 064

-1 064

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 064

-1064

Помощи и дарения от страната

4500

217

217

0

0

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

217

217

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

217

217

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

0

0

Трансфери от/за държавни предприятия и други
лица, включени в консолидираната фискална
програма

6400

5 000

5 000

0

0

0

получени трансфери /+/

6401

5 000

5 000

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

5 000

5 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 000

5 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

5 000

5 000

0

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

ІІІ тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

210

210

0

0

0

- прих.от лихви по тек.банкови сметки, в т.ч.:

2408

210

210

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

210

210

Други неданъчни приходи

3600

284

284

0

0

0

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

284

284

0

0

0

-Община Велико Търново

284

284

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-210

-210

0

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-210

-210

0

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-210

-210

Помощи и дарения от страната

4500

500

500

0

0

0

- капиталови помощи и дарения от страната, в т.ч.:

4503

500

500

0

0

0

-Община Велико Търново

500

500

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

784

784

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

784

784

0

0

0

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-485 120

-60 968

-98 782

-137 419

-187 951

- Център за социални услуги

6109

284

284

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

14 981

14 981

- Кметство Килифарево

6109

14 463

14 463

- ОП "Зелени системи"

6109

455 392

31 240

98 782

137 419

187 951

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

784

784

0

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

5 784

5 784

0

0

0

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

5 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

5 000 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

14 463 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

14 463 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

14 463 лв

2. Функция 3 Образование

1 146 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 146 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

6 065 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

6 065 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 781 лв

Център за социални услуги

284 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

14 981 лв

Група 3 Култура

14 981 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

14 981 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

36 655 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

-14 463 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

-14 463 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-14 463 лв

2. Функция 3 Образование

-9 337 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-9 337 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

8 191 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

8 191 лв

5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-2 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

            подпомагане и заетостта

-2 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-2 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-78 939 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

500 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

500 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-79 439 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-534 831 лв

ОП "Зелени системи"

455 392 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

26 979 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

21 360 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

21 360 лв

Група 3 Култура

5 619 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 619 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

31 700 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

31 700 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 700 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-35 871 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

784 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

5 784 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 16 от Решение №1419/12.02.2015 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1464-priloj1.pdf)1464-priloj1.pdf[Приложение № 1]114 Kb
Изтегляне на файла (1464-priloj2.pdf)1464-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb