Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1467

Решение № 1467

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Участие на община Велико Търново във фонд ”Общинска солидарност” –целева дейност към НСОРБ

 

РЕШЕНИЕ № 1467

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 6 от устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд ”Общинска солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за участие на община Велико Търново във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

 

2. Определя участието на община Велико Търново във фонда със следните вноски:

2.1. встъпителна вноска в размер на 1 000 лв.;

2.2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 лв.

 

3. Определя инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на община Велико Търново за представител на община Велико Търново в Общото събрание на Фонда.

 

4. Възлага на Кмета на общината да:

4.1. Внесе определените с т.2 вноски във фонда в сроковете, съгласно Правилника за устройството и дейността му;

4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.

4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т. 4.2.

4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ