Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1470

Решение № 1470

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие “Общинско кабелно радио – Велико Търново”                                      

 

РЕШЕНИЕ № 1470

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за допълване и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие “Общинско кабелно радио – Велико Търново”, както следва:

Било:                         

Чл. 3. /1/ Създаване и разпространение на собствени радио програми, в това число предавания, новинарски емисии, реклами и други, на абонати от гр. Велико Търново и селищата от Общината посредством жичната или кабелна радиофикационна мрежа.

Става:

Чл. 3. /1/   Създаване и разпространение на собствени радио програми, в това число предавания, новинарски емисии, реклами и други, чрез наземно радиоразпръскване и посредством кабелната радиофикационна мрежа.

Било:

Чл. 3 /2/   Разпространяване програмите на Българското национално радио.

Става:

Чл. 3 /2/   Разпространяване програмата на Българското национално радио чрез кабелната радиофикационна мрежа.

Било:

Чл.3 /4/ Предоставяне на кабелно радиовреме срещу заплащане по тарифи за реклами и външни продукции.

Става:

Чл.3 /4/   Предоставяне на кабелно и ефирно радиовреме срещу заплащане по цени определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

Било:

Чл.4. Организира ефективното функциониране на кабелната радиосистема чрез:

/1/ Организиране на процедурите по включване на абонатите.

Става:

Чл. 4 Организира ефективното функциониране на кабелната радиосистема и наземното радиоразпръскване чрез:

/1/ Организиране на процедурите по включване и изключване на абонатите на кабелната радиосистема.

Създава се нова ал.4 на чл. 4:

Чл.4 /4/ Организира и спазва заложените параметри в Разрешителното за наземно радиоразпръскване издадено от КРС

Било:

Чл. 5. Организира сключването на договори с абонати, външни и съвместни продукции и реклами и събирането на съответните такси.

Става:

Чл. 5. Организира сключването на договори с абонати, външни и съвместни продукции и реклами по цени определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Било:

Чл. 7. Процедурата за включване на абонатите изисква:

  • за нови абонати - молба до Управителя на ОП;
  • за съществуващи абонати - служебно прехвърляне на абонамента от БТК.

Става:

Чл. 7. Процедурата за включване и изключване на абонатите изисква:

  • молба до Управителя на ОП;
  • сключване на договор с Управителя на предприятието за ползване на радиоуслугата

Било:

Чл. 9. Процедурата по работа с външни продукции и реклами се осъществява на базата на сключени договори и изисква:

представяне на комплект документи:

- молба до Управителя на ОП

- концепция на продукцията или рекламата описваща вида, целта, времетраенето и желаното часовото време на излъчване

- копие от продукта за излъчване на подходящ носител

- разрешение и одобрение от Управителя за излъчване на продукцията или рекламата

Става:

Чл. 9. Процедурата по работа с външни продукции се осъществява на базата на сключени договори и изисква представяне на комплект документи:

- молба до Управителя на ОП

- концепция на продукцията описваща вида, целта, времетраенето и желаното часовото време на излъчване

- копие от продукта за излъчване на подходящ носител

- разрешение и одобрение от Управителя за излъчване на продукцията

Било:

Чл. 11 Организиране на събирането на таксите включва:

  • събиране на такса от абонатите чрез звено "Местни данъци и такси" на Община Велико Търново.
  • събиране на такси от външни продукции и реклами по тарифи определени в Наредбата за местните такси и услуги.

Става:

Чл. 11 Организиране на събирането на годишната цена на абонатите включва:

  • събиране на годишната цена на абонатите със сключен договор по цени определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново
  • събиране на средства от реклами и външни продукции по цени определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ