Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1473

Решение № 1473

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания и техните семейства, намираща се на бул. „България” № 24, гр. Велико Търново, от 40 на 50 места, считано от 01.10.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1473

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и в изпълнение на заложените в Общинската стратегия за социални услуги /2011 – 2015 г./, специфична цел 1.8. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството, мярка 1.8.2. Разширяване на услугите, предоставени за деца с увреждания, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания и техните семейства, бул. „България” № 24, гр. Велико Търново, от 40 на 50 места, считано от 01.10.2015 г.

2. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания и техните семейства, бул. „България” № 24, гр. Велико Търново, с капацитет 50 места, считано от 01.10.2015 г., да се осъществява по единни разходни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

3. С увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността, да се увеличи и числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-864/ 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за увеличаване на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания и техните семейства, бул. „България” № 24, гр. Велико Търново, от 40 на 50 места, считано от 01.10.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ