Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 32

Решение № 32

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”

 

РЕШЕНИЕ № 32

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1.    Дава съгласие Община Велико Търново да осигури собствен финансов принос по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплксен онкологичен център –  Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 в размер на 3 656 928.00 лева, явяващ се 36 % от  общата стойност на проекта.

2.    Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта  съответното лечебно заведение няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/