Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1481

Решение № 1481

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, представляващ:„Застроен УПИ ХІV от кв.85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно с построени в него сгради

 

РЕШЕНИЕ № 1481

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ХІV от кв.85 по ПУП-ПР на с.Шемшево, заедно с построени в него сгради” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Шемшево на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в т. 1 обект .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ