Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1483

Решение № 1483

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1483

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на община Велико Търново на безвъзмездно право на управление по чл.15 ал.1 и ал.2 от ЗДС и чл.6 ал.2 от ППЗДС върху имот публична държавна собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден «за археологически разкопки», с площ от 1 518 кв.м., от стр. кв.213 по ПУП на гр. Велико Търново, за срок, равен на остатъка от 10-годишния срок по т.2 от РМС №386/17.05.2012 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по предоставяне на община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден «за археологически разкопки», с площ от 1 518 кв.м., от стр. кв.213 по ПУП на гр. Велико Търново, а именно до 13.08.2022 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ