Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1485

Решение № 1485

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1485

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със ЗП 539 кв.м. състояща се от:

- сутерен: маза със светла площ 57 кв.м. и стълбищна клетка;

- І – ви етаж: Източен вход: зала и склад, Северен вход: зала и склад, Централен вход: антре, фоайе, каса, салон, две гримьорни, тоалетна с коридор и сцена със самостоятелен вход от север;

- ІІ - ри етаж: стълбищна клетка, два коридора, стая-бибилиотека, зала-музейна сбирка със склад, тераса, стая-библиотека за деца със склад и коридор, балкон към киносалона,

попадаща в УПИ І от кв. 51-А по плана на с. Хотница, актуван с АОС №6000 от 05.02.2015 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1, ал.3, т.2, ал.4 и ал.8 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със ЗП 539 кв.м. състояща се от:

- сутерен: маза със светла площ 57 кв.м. и стълбищна клетка;

- І – ви етаж: Източен вход: зала и склад, Северен вход: зала и склад, Централен вход: антре, фоайе, каса, салон, две гримьорни, тоалетна с коридор и сцена със самостоятелен вход от север;

- ІІ - ри етаж: стълбищна клетка, два коридора, стая-бибилиотека, зала-музейна сбирка със склад, тераса, стая-библиотека за деца със склад и коридор, балкон към киносалона,

попадаща в УПИ І от кв. 51-А по плана на с. Хотница, актуван с АОС №6000 от 05.02.2015 г.

в полза на Народно читалище „Светлина - 1895” с. Хотница, представлявано от Председателя на Настоятелството – Десислав Янчев Йорданов.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ