Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1487

Решение № 1487

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1487

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.0.231 в землището на с. Леденик, с площ от 2,490 дка, вид територия: транспорт, НТП: местен път – дължина на трасето в засегнатия имот – 2,57 л.м., площ на сервитута в засегнатия имот – 13,70 кв.м.;

- имот №43253.0.240 в землището на с. Леденик, с площ от 11,359 кв.м., вид територия: селско стопанство, НТП: пасища, мери – дължина на трасето в засегнатия имот – 91,93 л.м., площ на сервитута в засегнатия имот – 364,28 кв.м.;

- новообособен имот с проектен идентификатор №43253.204.555 в землището на с. Леденик, с площ от 1 197 кв.м., образуван от ПИ №000240 – собствен на Община Велико Търново, предвиден за път – подход към имота;

във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – за „обществено обслужване” ПИ №204065 в землището на с. Леденик, местност „Баира” и парцеларен план за линеен обект – външно ел. захранване на обект „Склад за съхранение на промишлени стоки” в ПИ №204065 и план-схема за ел. към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №103 по протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Автомаркет” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Батенберг” №2, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Автомаркет” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Батенберг” №2, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ