Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1488

Решение № 1488

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1488

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 15 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема списък на имотите – полски пътища по землища, включени в масивите за ползване, за които следва да се сключат едногодишни договори за наем за стопанска 2014/2015 година, съгласно Приложения от № 1 до № 31 към настоящото решение.

                                                                                                                             

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото Решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ