Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1489

Решение № 1489

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина за нейното ползване

 

РЕШЕНИЕ № 1489

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет утвърждава промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 год., както следва:

1.1. Приема в подотдели 528 „в”, 528 „г”, 528 „е”, 528 „л”, 528 „м” и 529 „к” в землището на с. Арбанаси да бъде възложена процедура „почистване на площи за залесяване” съгласно чл.10, ал (1), т.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

1.2.В годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново се включват следните имоти:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подотдел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

8.

Войнежа

000883

45 д

3.3

Игл.

235

880

620

9.

Въглевци

000954

120 ф

8.3

Нис.

104

940

940

Общо:

1560

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл.112, ал.1, от ЗГ и чл.5, ал.1, от НУРВИДГТДОСПДНГП Великотърновският Общински съвет приема следните начини за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Горскостопанския план на горите, собственост на Община Велико Търново:

   Ползването на дървесина в утвърдения в т.1.2 списък с подотдели от общинския горски фонд за 2015 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Възлагам на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по възлагане на дейности и ползване на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ