Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1491

Решение № 1491

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1491

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Самоводене, стр. кв. 104, по плана на населеното място, съгласно схема, представляващ част от площадно пространство, с обща площ от 100,00 кв.м. /в т.ч. два броя паркоместа от по 16,00 кв.м. едното/ за срок от 3 /три/ години при начална тръжна цена 52,00 лв. на месец .

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на временното съоръжение при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ