Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1493

Решение № 1493

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1493

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-НН-205/12.02.2015 г., от д-р Нина Тодорова, Управител на ЕТ ,,АИППМП лек.к-т д-р Нина Тодорова” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Шереметя / сградата на бивше училище/, с обща площ - 36,00 кв.м., при месечна наемна цена 20,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ