Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1504

Решение № 1504

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1504

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. част от имоти публична общинска собственост – място №58 и място №59 от схема за разполагане на временни съоръжения за 2014год., намиращи се в гр.В.Търново – в кв.3705   УПИ І – ул.“Стоян Михайловски“, представляващи терени с обща площ от по 20.00 кв.м за поставяне на временни съоръжения /павилиони/.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост – място №58 и място №59, от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2014 г., намиращи се в гр. В.Търново – в кв.3705 УПИ І – ул.“Стоян Михайловски“ съгласно визи на Главния архитект на Община Велико Търново, представляващи терени от по 20.00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност и услуги, при начална тръжна цена185.00 лв. на месец за всяко от местата

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публични търгове с явно наддаване за отдаване на имотите под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

  1. При провеждането на търга да се представи проекти на временните съоръжения, одобрени от Гл.архитект на Община Велико Търново.

  2. Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ