Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1505

Решение № 1505

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ПИ № 10447.161.3 и ПИ 10447.16.101 по Кадастралната карта на гр.Велико Търново, местност Козлуджа

 

РЕШЕНИЕ № 1505

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 и ал. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и писмо изх.№182/21.01.2015 г. на РИОСВ -Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „АВТОЧОЙС” ЕООД с управител Цвета Димитрова Ашикова, за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за застрояване, с цел промяна на границата между ПИ 10447.161.3 и ПИ № 10447.6.101 по Кадастралната карта на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа”.

2. Разрешава изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация за промяна на границата между ПИ 10447.161.3 и ПИ № 10447.16.101 по Кадастралната карта на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа”, като ПИ 10447.161.3 се разширява в западна посока за сметка на ПИ № 10447.16.101- полски път общинска собственост.

3. Разрешава изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за застрояване за ПИ 10447.161.3 „ за обществено обслужване”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ