Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1506

Решение № 1506

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.52, местност „Пишмана” по плана на гр. Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.52

 

РЕШЕНИЕ № 1506

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ВВ-267 от 12.02.2015г., от Валерия Пламенова Димитрова, от гр. В.Търново, ул. „ Народни будителиаровскиГабровски” № 33 и писмо с изх.№ 405 от 04.02.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Валерия Пламенова Димитрова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.52, местност „Пишмана” по плана на гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди.        

2. Дава разрешение за изработване на:

 - подробен устройствен план – план за застрояване за имот с индентификатор 10447.519.52, местност „Пишмана” по плана на гр. Велико Търново за определяне ново конкретно предназначение на имота за „ жилищно строителство”.          

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ