Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1507

Решение № 1507

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І- за „обществено и жилищно стоителство” от кв.42 по плана на с. Присово, община Велико Търново и одобряване на планово задание за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І- за „обществено и жилищно строителство”от кв.42 по плана на с. Присово, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1507

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 КК-57 от 19.01.2015г. от Красимир Дианов Димитров и писмо с изх.№ 112 от 14.01.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

- Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Красимир Дианов Димитров за изработване на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I за „обществено и жилищно строителство”, кв.42 по плана на с Присово, община Велико Търново- създаване на три нови УПИ, закриване на част от нереализирана на място улица между ОК ОК 138-139-140, обединяване на квартали № 42 и №42а в един общ квартал № 42, преномериране на част от парцелите в кв.42.

- дава разрешение за изработване на ПУП- план за регулация за УПИ I за „обществено и жилищно строителство”, кв.42 по плана на с Присово, община Велико Търново- създаване на три нови УПИ, закриване на част от нереализирана на място улица между ОК ОК 138-139-140, обединяване на квартали № 42 и №42а в един общ квартал № 42, преномериране на част от парцелите в кв.42.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ