Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1508

Решение № 1508

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ№05002 по КВС, местност Чуката, землището на с.Буковец, община Велико Търново и одобряване на техническо задание за изработване на проект за ПУП – план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1508

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ,чл.124-б, ал.1 ЗУТ ,чл.125, ал.1 ЗУТ, постъпило писмено заявление / вх. регистрационен индекс и дата 5300-621 /27.01.15 от „Теленор България” ЕАД, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Теленор България” ЕАД, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на част от ПИ №052002,местност „Чуката”,землище на с.Буковец,община Велико Търново от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и отреждането и му за ”техническа инфраструктура”.

2. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на част от ПИ №052002,местност „Чуката”,землище на с.Буковец, община Велико Търново от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и отреждането и за ”техническа инфраструктура”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ