Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1509

Решение № 1509

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 005038 по КВС, в землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, местност „Варгеля” за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 005038

 

РЕШЕНИЕ № 1509

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ММ-3144 от 02.12.2014г. от Мирослав Янчев Стойчев, от гр.В.Търново, ул.”П.Ю.Тодоров” №12,ет.3 и писмо с изх.№ 2425 от 22.07.2014г./. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Мирослав Янчев Стойчев, за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 005038 по КВС, с. Малки чифлик общ.Велико Търново, местност „Варгеля” за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, разделяне на имота на два парцела и застрояването му с нискоетажна жилищна сграда и гараж.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за регулация № 005038 по КВС, с. Малки чифлик,общ.В.Търново за разделяне на имота на два парцела

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № № 005038 по КВС, с. Малки чифлик” , начин на трайно ползване –нива, категория на земята - осма, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно строителство”.            

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ