Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1510

Решение № 1510

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „ Дръндарски мочур” общ.Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „жилищно застрояване”, проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване и план- схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП- план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1510

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ, чл. 108, ал.2 от ЗУТ, Решение №66 от Протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията и Решение № КЗЗ-22 от 12.12.2014 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084005, местност „Дръндарски мочур” в землището на с.Дебелец, община Велико Търново- промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „жилищно застрояване”, при следните устройствени показатели: височина - 10м, плътност на застрояване – 60%; коефициент на застрояване /Кинт/- 1,2; необходима озеленена площ - min 40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; начин на застрояване- свободно.

- Подробен устройствен план- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- трасе за външно електрозахранване и трасе за външно водоснабдяване на ПИ № 084005: трасето на ел.кабела преминава през ПИ № 000461, ПИ № 084004, ПИ № 084007- полски път, общинска публична собственост, ПИ № 000457-местен път, общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 084005, трасето на външния водопровод преминава през имоти ПИ № 000334- общинска публична собственост, ПИ № 000457- местен път, общинска публична собственост, ПИ № 084007- полски път , общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 084005

- План – схеми за водоснабдяване и канализация и електрификация

към ПУП– план за застрояване

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ