Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1511

Решение № 1511

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване и на ПИ №312002, 31003, 31006 и 312018 в землището на с. Ново село, местност „Прилеп”, общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1511

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ, чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300 -1065 от17.02.2015г. от „Биолик” ЕООД, от гр.Велико Търново, ул.” Княз Ал. Батенберг” № 4 и Решение № ВТ-02-ПР/2015 г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „БИОЛИК” ЕООД, за изработване на подробен устройствен план – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на имоти № 312002, 31003, 31006 и 312018, в землището на с. Ново село, местност „Прилеп”, община Велико Търново.            

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на имоти №312002, 31003, 31006 и 312018, в землището на с. Ново село, местност „Прилеп”, община Велико Търново              

- план- схеми за водоснабдяване , канализация и електрозахранване

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ