Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г. Решение № 1512

Решение № 1512

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за разделяне на УПИ XI-2 , кв.47 / индентификатор 00583.501.381/; промяна на улична регулация; проектиране на нова улица, осигуряваща транспортна връзка между улица с ОК 356-ОК 366 до улица с ОК363-OK 364; промяна предназначението на ПИ 00583.51.14 за жилищни нужди и включване в регулационните граници на село Арбанаси; парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, ел.и ВиК схеми, по регулационния план и по одобрената кадастрална карта на с.Арбанаси, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1512

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 СС-5685/ 05.11.2014г. от Стефан Стефанов Стоянов, гр.Велико Търново, ул.”Хан Аспарух” № 17; Снежана Живкова Цанева , гр.Трявна, ул.„ Д. Горов ” № 7; Свилен Иванов Маслянков, гр.Велико Търново, бул.”България” № 15; Николай Тодоров Манолов, с. Арбанаси, ул. „Софроний Врачански” № 48 и писмо изх. № 2980 от 10.09.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план- ПР, ПЗ и ПП за разделяне на УПИ XI-2 , кв.47 на две нови УПИ : УПИ XII и УПИ XIII с отреждане ”за жилищни нужди”; проектиране на нова улица, осигуряваща транспортна връзка между улица с ОК 356-ОК 366 до улица с ОК 363-ОК 364; промяна предназначението на ПИ 00583.51.14 за жилищни нужди; план за застрояване за УПИ XIII „за жилищни нужди” и за ПИ 00583.51.14; парцеларен план за трасета за ел.захранване и водоснабдяване на ПИ 00583.51.14 ; ел. и ВиК схеми.

2. Дава разрешение за изработване на проект за:

- частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за разделяне на УПИ XI-2 , кв.47 на две нови УПИ : УПИ XII и УПИ XIII с отреждане ”за жилищни нужди”; проектиране на нова улица, осигуряваща транспортна връзка между улица с ОК 356-ОК 366 до улица с ОК 363-ОК 364; промяна предназначението на ПИ 00583.51.14 за жилищни нужди и включване в регулационните граници на с.Арбанаси ; план за застрояване за УПИ XIII „за жилищни нужди” и за ПИ 00583.51.14

-парцеларен план за трасета за ел.захранване и водоснабдяване на ПИ 00583.51.14

- ел. и ВиК схеми

3. Изработеният проект за ЧИ на ПУП –ПР, ПЗ и ПП преди провеждане процедури по обявяване и одобряване, съгласно изискванията на ЗУТ, да се съгласува с НИНКН – София.

 

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ