Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 83 от 26.03.2015 г. Решение № 1514

Решение № 1514

Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социални услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски”, с. Балван, община Велико Търново в Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г. и промяна на профила на разкрития Кризисен център за деца - жертва на насилие или жертви на трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места в Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1514

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36в, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 и във връзка с чл.36, ал. 2, т. 7, б. “в” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в съответствие със заложената цел 1: Да се подобри грижата за децата и семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в община Велико Търново и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата, в приетата от Великотърновски общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Велико Търново 2011 г. – 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново за 2016 година, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социални услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски”, с. Балван, община Велико Търново в Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г.

2. Предоставя за нуждите на социалната услуга в общността от резидентен тип Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г., сграда публична общинска собственост, актувана с АПОС № 4232/26.06.2007 г.

3. Финансирането на Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.,   с капацитет – 20 /двадесет/ места, да се осъществява по единни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

4. Дава съгласие за промяна на профила на разкрития Кризисен център за деца жертва на насилие или жертви на трафик в Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г.

5. Предоставя за нуждите на социалната услуга в общността от резидентен тип Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г., сграда частна общинска собственост, актувана с АЧОС № 479/03.02.1999 г.

6. Финансирането на Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.,   с капацитет – 10 /десет/ места, да се осъществява по единни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

7. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на специализираната институция за предоставяне на социални услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски”, с. Балван, община Велико Търново в Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г. и промяна на профила на разкрития Кризисен център за деца жертва на насилие или жертви на трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места в Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик,     с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, за продължаване на процедурата съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ