Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 84-то заседание - 30.04.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и четвърто заседание, което да се проведе на 30.04.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2014 г., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер, Вх. № 3394/06.04.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г., Вх. № 3337/16.03.2015 г.

3. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 3341/16.03.2015 г.

4. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 3339/16.03.2015 г.

5. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 3349/17.03.2015 г.

6. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 3343/16.03.2015 г.

7. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 3342/16.03.2015 г.

8. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3344/16.03.2015 г.

9. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 3345/16.03.2015 г.

10. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3346/16.03.2015 г.

11. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 3340/16.03.2015 г.

12. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3410/16.04.2015 г.

13. Подписване на Запис на Заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, Вх. № 3398/08.04.2015 г.

14. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 3396/07.04.2015 г.

15. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3412/17.04.2015 г.

16. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 3423/20.04.2015 г.

17. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 3389/03.04.2015 г.

18. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3411/16.04.2015 г.

19. Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново, Вх. № 3420/17.04.2015 г.

20. Отмяна на текстове от Наредба № 1 за обществения ред, Вх. № 3352/17.03.2015 г.

21. Изменение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол в Община Велико Търново, Вх. № 3376/25.03.2015 г.

22. Питане от Николай Илчев и Камен Алексиев – общински съветници, Вх. № 3422/20.04.2015 г.

23. Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., Вх. № 3391/03.04.2015 г.

24. Даване на съгласие „Обредни дейности“ ЕООД да бъде прието за асоцииран член в НСОРБ, Вх. № 3399/09.04.2015 г.

25. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, с. Шемшево, Вх. № 3426/22.04.2015 г.

26. Приемане на списък за 2015 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3378/25.03.2015 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3404/09.04.2015 г.

28. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище, Вх. № 3418/17.04.2015 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 3419/17.04.2015 г.

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Ресен, Вх. № 3414/17.04.2015 г.

31. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 3416/17.04.2015 г.

32. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 3402/09.04.2015 г.

33. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3403/09.04.2015 г.

34. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Балван, Вх. № 3405/09.04.2015 г.

35. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3406/09.04.2015 г.

36. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пушево, Вх. № 3408/14.04.2015 г.

37. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3417/17.04.2015 г.

38. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3380/25.03.2015 г.

39. Одобряване проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3392/03.04.2015 г.

40. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3393/03.04.2015 г.

41. Информация в изпълнение на Решение № 1457/09.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3397/07.04.2015 г.

42. Информация относно състоянието на язовир „Вятъра“ с. Присово, Вх. № 3379/25.03.2015 г.

43. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3390/03.04.2015 г

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Даниел Панов за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3387/03.04.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ