Начало Заседания Протоколи Протокол № 84 от 30.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 84

 

от осемдесет и четвърто заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 30.04.2015 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

    Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2014 г., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер, Вх. № 3394/06.04.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г., Вх. № 3337/16.03.2015 г.

3. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 3341/16.03.2015 г.

4. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 3339/16.03.2015 г.

5. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 3349/17.03.2015 г.

6. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 3343/16.03.2015 г.

7. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 3342/16.03.2015 г.

8. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3344/16.03.2015 г.

9. П риемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 3345/16.03.2015 г.

10. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3346/16.03.2015 г.

11. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 3340/16.03.2015 г.

12. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3410/16.04.2015 г.

13. Подписване на Запис на Заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, Вх. № 3398/08.04.2015 г.

14. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 3396/07.04.2015 г.

15. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3412/17.04.2015 г.

16. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 3423/20.04.2015 г.

17. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 3389/03.04.2015 г.

18. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3411/16.04.2015 г.

19. Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново, Вх. № 3420/17.04.2015 г.

20. Отмяна на текстове от Наредба № 1 за обществения ред, Вх. № 3352/17.03.2015 г.

21. Изменение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол в Община Велико Търново, Вх. № 3376/25.03.2015 г.

22. Питане от Николай Илчев и Камен Алексиев – общински съветници, Вх. № 3422/20.04.2015 г.

23. Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., Вх. № 3391/03.04.2015 г.

24. Даване на съгласие „Обредни дейности“ ЕООД да бъде прието за асоцииран член в НСОРБ, Вх. № 3399/09.04.2015 г.

25. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, с. Шемшево, Вх. № 3426/22.04.2015 г.

26. Приемане на списък за 2015 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3378/25.03.2015 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3404/09.04.2015 г.

28. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище, Вх. № 3418/17.04.2015 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 3419/17.04.2015 г.

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Ресен, Вх. № 3414/17.04.2015 г.

31. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 3416/17.04.2015 г.

32. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 3402/09.04.2015 г.

33. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3403/09.04.2015 г.

34. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Балван, Вх. № 3405/09.04.2015 г.

35. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3406/09.04.2015 г.

36. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пушево, Вх. № 3408/14.04.2015 г.

37. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3417/17.04.2015 г.

38. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3380/25.03.2015 г.

39. Одобряване проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3392/03.04.2015 г.

40. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3393/03.04.2015 г.

41. Информация в изпълнение на Решение № 1457/09.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3397/07.04.2015 г.

42. Информация относно състоянието на язовир „Вятъра“ с. Присово, Вх. № 3379/25.03.2015 г.

43. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3390/03.04.2015 г

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Даниел Панов за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3387/03.04.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че са постъпили заявления от граждани за изказвания, както и декларации. Г-н Ашиков цитира чл. 93 от Правилника на Общинския съвет:

„По време на заседанията на Общинския съвет гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително писмено желание за това при председателя на Общинския съвет. Думата им се предоставя преди начало на дебата по точката в рамките на пет минути.

    ал. 2 Извън случаите по ал. 1 гражданите могат да отправят писмени питания, представляващи обществен интерес и които са от компетентността на Общинския съвет, кмета или Общинската администрация на всяко заседание на Общинския съвет след изчерпване на дневния ред”.

    Председателят на Общинския съвет съобщи, че е постъпила декларация от репортер на ТВ 7, на когото ще бъде предоставена думата след изчерпване на дневния ред.

Г-н Ашиков добави, че е внесено едно заявление от г-н Петко Ганчев за изказване по т. 41.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че е постъпило заявление от Групата на „Новото време” за отпадане на точка 30 от дневния ред, като на нейно място бъде включена нова точка със следния текст: „Да се обособи самостоятелно УПИ по плана на с. Ресен за частта „общинска собственост” и да се обяви на търг”

Г-н Ашиков даде думата на г-н Николай Илчев за прочитане на позиция на групата на АБВ.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Преди десетина дена групата на АБВ изрази писмено своята позиция по един изключително важен за цялата страна въпрос, който касае и в частност община Велико Търново. Към тази дата станахме свидетели на поредното пътно-транспортно произшествие на територията на общината в прохода Хаинбоаз. По този повод ви представям позицията на Групата съветници от АБВ:

„За пореден път през изминалата седмица два човешки живота бяха отнети по нелеп начин на пътното платно в участък от Прохода на републиката, преминаващ през община Велико Търново. Безразсъдното шофиране, високите скорости и честите ПТП се оказват част от константните величини, с които е известен посоченият пътен участък. Международният път Русе-Свиленград е една от най-важните, дори стратегически, пътни артерии на страната. Но означава ли това, че транзитното преминаване на международните превози по този път трябва да става без правила и при ежедневно нарушаване на правилата за безопасно управление на моторните превозни средства и заплаха за здравето и живота на водачите, както и на хората от община Велико Търново?

Ние, общинските съветници от АБВ, изразяваме своята позиция за вземане на незабавни конкретни мерки от компетентните органи и институции за обезопасяване на посочения пътен участък, като предлагаме следното:

Незабавно съставяне на комисия с представители от община Велико Търново, Общински съвет Велико Търново, Областна дирекция на полицията, КАТ – Велико Търново и АПИ за изследване и посочване на критичните пътни участъци на територията на община Велико Търново като част от този международен път.

Незабавно предприемане на мерки за обезопасяване чрез всички предвидени от закона мерки, включително и чрез направа на анализи на пътното платно и на пътните участъци във всички опасни зони, включително и в района на Присовския завой.

Задължаваме кмета на Велико Търново до следващата сесия на Общинския съвет да запознае Великотърновския общинския съвет с предприетите мерки. Апелираме ВТОС за предприемане на настоящата позиция, като тя стане и позиция на всички великотърновски общински съветници!”

Уважаеми колеги, тъй като ние сме наясно, че тази пътна артерия не е част от общинската инфраструктура, а е част от държавната пътна инфраструктура, правомощията, както на Общинската администрация, така и персонално на кмета на община Велико Търново, не стигат дотам да се организира една такава позиция и незабавно да се вземат мерки за обезопасяване на този пътен участък, като се търси съдействието на компетентните органи.

Аз ще връча тази позиция на г-н Кмета, като ще го помоля за следващото заседание на Общинския съвет Велико Търново да информира Общинския съвет за предприетите мерки по изключително тревожния въпрос за състоянието на този пътен участък.

 

Г-н Николай Ашиков даде думата за изказвания по дневния ред.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно това, което каза преди малко г-н Ашиков за постъпила декларация от Мартин Георгиев – репортер на ТВ 7. Да, нямаме точката в дневния ред, но ви предлагам точката да влезе в дневния ред, да разгледаме тази декларация, за да можем ние, като общински съветници, да вземем отношение. Ако тя не влезе в дневния ред, в края на заседанието тя може да бъде прочетена и нищо повече. Но аз си мисля, че това е общественоважен въпрос, който се случва вчера и днес в цялата страна и ние, като общински съветници, като избраници на Великотърновската община, е редно да вземем отношение и да проявим някаква съпричастност към това, което се случва.

Затова ви предлагам като точка 1 да бъде включена декларацията с № 3440 и съответно всеки един да може да вземе отношение по този въпрос.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз прочетох какво гласи Правилникът и предлагам да влезе като последна точка в дневния ред.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз мисля, че Общинският съвет може да вземе решение това да влезе като точка 1 и затова го предлагам като процедура, за да може да бъде гласувано. Както и преди малко – позицията на колегите от АБВ даже и без да бъде в дневния ред, беше прочетена и всички бяха запознати. Нека да дадем на всички еднаква възможност, без значение дали са съветници или граждани.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На януарската сесия Групата на „Десните” направи едно предложение относно честването на 830 години от обявяването на въстанието на братята Асен и Петър и по-специално относно преустройството и направата на сградата, която се намира там, наречена Храм „Свети Димитър”, да стане храм за богослужение и това беше прието като точка от дневния ред. Когато дойде време за точката в дневния ред, Общинският съвет взе решение, че на следващата сесия ще вземе решение по този въпрос. Минаха няколко сесии и до този момент не е влязло като точка от дневния ред.

Предлагам като последна точка от дневния ред Общинския съвет да разгледа предложението и да се изкаже. Това предложение е с морална стойност, с духовна стойност. То няма материален израз, то няма последствие, както няма последствие и за „Възнесение Господне”, но там вече се служат служби и пак ще има на 21 май. Службата ще бъде оглавена този път от епископ и ще има духовенство от цялата страна. Това ще излезе извън рамките на Велико Търново, това нещо ще покаже, че Търново е бил духовен център и се стреми да стане духовен център на държавата, а преди – и на цялото православие.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Мислех да бъда колкото се може по-сдържан и по-коректен към дисциплината в тази зала, но не мога да не подчертая това, което още като начало наблюдаваме всички. Още повече, всички знаем, че след няколко месеца влизаме в изборен процес за местното самоуправление. По тази причина аз не мога да толерирам поведението на група съветници (няма да кажа кои са, за да не им правя поредната реклама) защото към проекта за дневен ред имаше точка, която касае проблемните зони във Велико Търново. Мисля, че там можеше да излязат и да си направят изказването както трябва, а не по този начин. Нима са се свършили мастилата в другите медии, че го правим по този начин? Всички ние имаме декларации и обръщения, имаме изказвания, имаме предложения извън проектите за дневен ред, само че не злоупотребяваме с трибуната. Това е по този въпрос.

По предложението на колегата. Да, той е абсолютно прав, точно този състав на ВТОС тук взе решение точката, която те предложиха, да бъде отложена за следващото заседание. Точно заради това аз ще подкрепя тяхното предложение в частта му само да влезе в дневния ред, защото това е тяхно право, но ще помоля в почивката да размножат тяхното предложение, защото едва ли по-голямата част от колегите си спомнят какво беше това предложение.

Към проекта за дневен ред. Предлагам предложение с вх. № 3415 от 17.04.2015 г. да бъде включено в проекта за дневен ред на днешното заседание като точка 27. Защо? Защото не толерирам това, което за пореден път наблюдавам като в работа в Председателския съвет. Не може точка, която е минала първо през основна комисия, след това и в други комисии и е получила максимално одобрение, Председателският съвет, без никакви правни, социални, обществени аргументи, да си позволява лукса да спира по такъв начин точките, които са минали вече през постоянните комисии. Не одобрявам подобно поведение и точно заради това съм се подписал, че не подкрепям проекта за дневен ред.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Едно изречение към колегите от група „Десните”: Ако може, колеги, да размножите материала по точката, която искате да влезе в дневния ред, за да можем ние да се запознаем и да вземем информирано решение в края на заседанието!

Г-н КРАСИМИР КАЛЧЕВ: Правя допълнение към предложение с вх. № 3340 – точка 11, касаеща разпределение на печалбата на „Инвестстрой 92”, а именно предлагам към т. 3 от проекта за решение на предложението да се създаде нова точка 2 със следния текст: „Освобождава от отговорност инж. Николай Йорданов Тачев”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз предлагам да го гласуваме, когато влезем в точка 11.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз използвам възможността докато обсъждаме дневния ред и факта, че г-н Кметът е тук, да поставя въпроса, който излезе и в медиите напоследък - че предстои строителство в двора на Природо-математическата гимназия. Един въпрос, който в предишни мандати на Общинския съвет беше широко дискутиран, имаше обществено недоволство, както от учители от училището, така и от хора, които са загрижени за така наречения „двор на ПМГ”. Дори имаше и едно решение, цитирам по памет, да се отчужди точи имот с цел да не може да бъде застрояван.

Бих искал г-н Кметът да ни запознае все пак докъде е стигнала процедурата, действително ли ще се извършва строителство в този парцел и какво е предприето от общината във връзка с изпълнение на решението на Общинския съвет от предишния мандат.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Само ще направя една реплика на г-н Ламбев: явно трябва да прочетете още малко Правилника за работата на Общинския съвет, г-н Ламбев. Този Ваш въпрос трябваше да бъде отправен под формата на питане. Сега Вие в началото поставяте въпрос, който изобщо не е включен в дневния ред. Така че Ви предлагам да се отправите по установения ред.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз мисля, че съдържанието трябва да има върховенство над формата. Правилникът си е правилник, но проблемите нямат отношение към Правилника. Те възникват и ние трябва да имаме отношение към тези проблеми. Може би сте прав, г-н Тодоров, но и аз съм прав да поставя този въпрос, който интересува целия град. Но щом считате, че Вие сте прав и този проблем не заслужава да бъде обсъден като значим, да не го обсъждаме.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Относно предложението на г-н Тюфекчиев. В началото на заседанието аз прочетох чл. 93 от Правилника – че когато има предложения от граждани и лица, които предварително не са включени в дневния ред, винаги трябва да се включват като последна точка.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Така или иначе, ние включваме точката в дневния ред и ние определяме коя да бъде точката. Спрямо обществената значимост можем да решим да бъде разгледана напред, можем да я оставим и назад.

Преди малко беше прочетена позиция, която я нямаше въобще в дневния ред. Аз подкрепям изцяло тази декларация, подписвам се като неин съавтор и така нека да стане точка 1. Нека да дадем възможност да може да бъде разгледана. Тя е общественозначима, не е от частен интерес, не е в качеството на частно лице, касае и нас, така че и ние да можем да вземем отношение. Ние подреждаме дневния ред в момента – дали ще е първа или 41 точка, няма значение. Моля да го подложим на гласуване – дали да е първа, или да е последна точка!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Не мога да подлагам това на гласуване, защото нарушаваме Правилника.

Предлагам предложението на г-н Николов да бъде включено като предпоследна точка, а това на Мартин Георгиев – като последна точка.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Николов за включване на нова точка в дневния ред – като „предпоследна”.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Румен Димитров за включване на предложение № 3415 като нова точка под № 27 в дневния ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, „против” няма, 19 „въздържал се”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложа на гласуване включването на декларацията на Мартин Георгиев като точка „последна” от дневния ред.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Ашиков, прочетете го отново. Това не е питане на гражданин, това е позиция на една обществена структура. „Гражданите могат да отправят писмено питане…”. Това питане ли е? Не е питане. То е позиция, декларация. От компетентността на Общинския съвет е да приема позиции, декларации, каквото се сетите.

Затова, колеги, предлагам да не се криете зад този правилник, който четете неправилно. Това не е питане, това е от компетенцията на Общинският съвет - да изрази мнение. Той може да изрази мнение по каквато и да е тема, която да е от обществен интерес. Така че, подложете го на гласуване и да видим; като гласуваме „против”, „против”. Това предлагам да се случи. В този смисъл процедурата ми е абсолютно 100 % законова и в рамките на Правилника. Моля за гласуване!

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на предложението на Група „Новото време” относно точка 30.

Предложението на Група „Новото време” беше прието с 22 „за”, 7 „против” и 3 „въздържал се”.

Целият дневен ред, заедно с гласуваните вече предложения, беше подложен на гласуване.

Дневният ред на заседанието беше приет с 25 „за”, 7 „против”, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2014 г., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер, Вх. № 3394/06.04.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г., Вх. № 3337/16.03.2015 г.

3. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 3341/16.03.2015 г.

4. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 3339/16.03.2015 г.

5. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 3349/17.03.2015 г.

6. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 3343/16.03.2015 г.

7. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 3342/16.03.2015 г.

8. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3344/16.03.2015 г.

9. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 3345/16.03.2015 г.

10. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3346/16.03.2015 г.

11. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 3340/16.03.2015 г.

12. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3410/16.04.2015 г.

13. Подписване на Запис на Заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, Вх. № 3398/08.04.2015 г.

14. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 3396/07.04.2015 г.

15. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3412/17.04.2015 г.

16. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 3423/20.04.2015 г.

17. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 3389/03.04.2015 г.

18. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3411/16.04.2015 г.

19. Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново, Вх. № 3420/17.04.2015 г.

20. Отмяна на текстове от Наредба № 1 за обществения ред, Вх. № 3352/17.03.2015 г.

21. Изменение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол в Община Велико Търново, Вх. № 3376/25.03.2015 г.

22. Питане от Николай Илчев и Камен Алексиев – общински съветници, Вх. № 3422/20.04.2015 г.

23. Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., Вх. № 3391/03.04.2015 г.

24. Даване на съгласие „Обредни дейности“ ЕООД да бъде прието за асоцииран член в НСОРБ, Вх. № 3399/09.04.2015 г.

25. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, с. Шемшево, Вх. № 3426/22.04.2015 г.

26. Приемане на списък за 2015 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3378/25.03.2015 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3404/09.04.2015 г.

28. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище, Вх. № 3418/17.04.2015 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 3419/17.04.2015 г.

30. Предложение от групата на Новото време.

31. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 3416/17.04.2015 г.

32. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 3402/09.04.2015 г.

33. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3403/09.04.2015 г.

34. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Балван, Вх. № 3405/09.04.2015 г.

35. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3406/09.04.2015 г.

36. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пушево, Вх. № 3408/14.04.2015 г.

37. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3417/17.04.2015 г.

38. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3380/25.03.2015 г.

39. Одобряване проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3392/03.04.2015 г.

40. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3393/03.04.2015 г.

41. Информация в изпълнение на Решение № 1457/09.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3397/07.04.2015 г.

42. Информация относно състоянието на язовир „Вятъра“ с. Присово, Вх. № 3379/25.03.2015 г.

43. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3390/03.04.2015 г

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Даниел Панов за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3387/03.04.2015 г.

45. Предложение от инж. Николай Николов – общински съветник.

46. Декларацията на Мартин Георгиев репортер от TV7.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2014 г., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер, Вх. № 3394/06.04.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1515

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества”, Великотърновски общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2014г. в които Община Велико Търново е съдружник и акционер.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г., Вх. № 3337/16.03.2015 г.

 

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Материалите за тази точка получих много отдавна, още на 23 март. Те са 297 страници и едва ли някой ги е чел всичките. И понеже аз, когато отчитахме деветмесечието, взех отношение - не бях съгласен с начина, със стила, с методиката на цялата информация, сега бях решил да не се изказвам, защото само аз гласувах „въздържал се”, а колегите я приеха.

Този път обаче в следващи точки става дума за снемане на отговорност на управителите. Аз реших да прегледам информацията и да видя какви са мотивите, какви са изводите и на каква база се освобождават управителите от отговорност. Ако си спомняте, тези, които бяха общински съветници през 2010 г., приехме едно решение, с което предложихме заплатата на управителите да се формира на базата на финансовите резултати. Това беше по повод, че когато се ликвидираше „Комунално стопанство”, останаха 3-4 души от ръководството на „Комунално стопанство” и понеже заплатата на управителите се формира от средната работна заплата на дружеството, последните три месеца, когато то беше на загуба, само за трите месеца той взе най-голяма заплата. По този повод аз направих едно предложение, заплатите на управителите да не се формират на базата на средната работна заплата в дружеството, а да се формират на базата на икономическите резултати на търговското дружество. Така е в цяла България, така е в сериозните търговски дружества. Т.е. тя може да варира от минималната работна заплата до 14 пъти от минималната заплата според финансовите резултати.

Не можах да намеря критерии, не можах да намеря изводи на каква база в следващата точка се предлага освобождаване от отговорност на управителите. Не можах да намеря и изводи, че те са изпълнили бизнеспрограмите си. И като става дума за бизнеспрограми, аз реших да се забия в бизнеспрограмите за 2015 г. и ще ви кажа какво представляват бизенеспрограмите за 2015 г. на нашите търговски дружества. Бизнеспрограмата според информацията е „център на компетентност за планиране, информираност, прогнозиране, моделиране, координация”. „Рамките на бизнеспрограмите 2015 г. са изготвени на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както при рестриктивно планиране на разходите”. „Заложените параметри на бизнеспрограмите за 2015 г. на търговските дружества са образувани със споменатата макроикономическа среда и са заложени с основни допускания. Една икономическа стабилност на търговските дружества дава възможност да напредваме със стабилност и сигурност и със съобразяване с макроикономическата, фискалната политика, човешкия капитал, евроинтеграцията. Ако капацитетът не е достатъчен, то тогава рискът може да се реализира като сериозна заплаха”.

Попитах няколко управители: „На каква база си изготвяте бизнеспрограмите? Имате ли бизнесзадача? Защото в информацията се говори за бизнесзадача. В точка 52 от Устава, когато сключват договор за управление, те трябва да изготвят на базата на задача от ръководството – т.е. кмета на общината, своя бизнеспрограма за периода. Какво трябва да влиза в една бизнеспрограма?

Понеже ми свършва времето, аз взех само печалбата на търговските дружества. Аз ще ви кажа какъв е коефициентът на рентабилност на търговските дружества по новата бизнеспрограма. Нормално трябва да бъде в проценти между 8 и 10. Сега ще ви кажа: на едно търговско дружество – 0,2 %, на другото – 0,7 %, на третото – 1 %, на четвъртото – 0,5 % и т.н. Само едно търговско дружество наистина отговаря на изискванията – това е „Д-р Трейман”. Ако това са бизнеспрограмите, догодина ще видите какво става.

И накрая, Решението, което е най-важно. „На основание чл. 21, ал.1, точка 22 от ЗМСМА”. Вижте какво казва тази точка: „Общинският съвети решава и други въпроси от местно значение, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител. Има ли нещо общо точката с приемането на информацията? Няма.

Чл. 17 от нашата Наредба. „Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата на общините като едноличен собственик на капитала, а кметът на общината издава заповед”. Има ли нещо общо с това? Няма. То обаче веднага ни препраща към чл. 18 от нашата Наредба. „Общинският съвет образува и преобразува, взема решение за закриване” и т.н.

Какво казва точка 19? „Общинският съвет упълномощава кмета на общината да упражнява правата… чрез ПК по ИВСПИ и ПК по ОС и е задължен да информира Общинския съвет”. Какви са правата на кмета? Да приеме годишния отчет и баланс, т.е. информацията.

Затова аз предлагам следното: от решението да отпадне чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, която няма нищо общо с това, и чл. 19 от Наредбата за търговските дружества. По-нататък, където чл. 19 задължава кмета той да ни информира, да се добави: „Общинският съвет приема за сведение информацията”.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: За поредна година откакто съм общински съветник приемаме тази информация. Аз смятам, че тя е полезна за всички нас и благодаря на Общинската администрация за своевременното предоставяне в срок и за пълнотата на информацията! Като лекар и председател на ПК по ЗСД аз съм доволен от показателите, които видях за лечебните заведения. През тази година те показаха едно устойчиво развитие. Аз съм се запознал лично с бизнеспрограмите на управителите и смятам, че те са спазени в много голяма степен.

Всички лечебни заведения са излезли на печалба, което не е най-важното. Те имат един положителен финансов резултат, като особено впечатляващ е този на „Д-р Трейман”. Има негативен резултат в КОЦ, но там нещата имат своето обективно обяснение и аз се надявам през тази година да заработи линейният ускорител и да може да бъде стопен в значителна степен този негативен резултат.

Всички знаем, че тези лечебни заведения работят в условия на недофинансиране, в условия на рамки от регулативните стандарти и моето мнение и това на комисията е, че управителите са се справили добре. Само ще вметна: всички знаем, че управителят на КОЦ е управител и на „Д-р Трейман” и това мъдро решение бе да се използва т.нар. „печалба” на „Д-р Трейман” с цел до известна степен да стопи негативния резултат в КОЦ. Предлагам ви да подкрепим отчетите на лечебните заведения.

 

Предложението на г-н Рашков: да отпадне от текста на решението „чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19”, като се запише: „Общинският съвет приема за сведение информацията.”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

Предложението по т. 2, с гласуваната промяна, беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1516

 

На основание чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема за сведение информацията за резултатите от дейността на търговските дружества за 2014г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 3341/16.03.2015 г.

 

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Моето изказване ще бъде общо за всички търговски дружества. Точките са еднакви. Изпаднах в недоумение, когато четох това нещо. Извадих всички материали: ЗМСМА, Закона за счетоводството, Търговския закон и нашата наредба. 14 години съм правил такива планове и то с между 1600 и 8000 души. Все пак, за да не съм забравил или да не съм объркал нещо, се посъветвах с главни счетоводители, които са сериозни в бранша. И питам: г-н Койнаков, Вие сте го изготвили, който е годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия. Защо Ви питам? Защото Вие цитирате като основание чл. 40, ал 1, т. 1 от Закона за счетоводството. Чета го: тук става въпрос за годишен финансов отчет, който дружествата с ограничена отговорност трябва до 30 юни да внесат. Знаете ли какво представлява годишният финансов отчет, г-н Койнаков? Той се състои от три параметъра. Първо: годишен доклад за дейността на управителя; Второ: доклад на независимия одитор; Трето: финансов отчет. Това е Законът за счетоводството, който Вие цитирате.

Отиваме по-нататък. Знаете ли какво представлява този доклад, годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия? По кой закон е? Аз ще Ви кажа: това е по Закона за статистиката. Знаете ли кой го изготвя? Изготвят го управителите на търговските дружества. Срокът е до 31 март. Какво приемаме ние тогава? По Закона за счетоводството или по Закона за статистиката? Пълно невежество.

Отивам по-нататък; пак по решенията. В точка І. Пак се цитират същите точки от ЗМСМА: чл. 21, ал. 1, т. 23. По-нататък: чл. 147, ал. 2 от Търговския закон. Там се казва: „Едноличният собственик решава въпроси от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол за съответната на решенията на общото събрание форма.”. Какво общо има с това? Отивам по-нататък. Пак чл. 17, който коментирахме преди малко. Единственото вярно е чл. 19.

Точка ІІ. Пак се цитират същите точки от ЗМСМА, пак чл. 137 от Търговския закон. Чели ли сте го? Ще ви го прочета. И казвате, че този доклад се вкарва на база чл. 40, ал. 1 т. 2 от Закона за счетоводството. Там се приема, казах ви какво. Там се приема финансовият отчет.

Точка ІІІ. Същите точки 21, ал. 1, т. 21 . Няма нищо общо. Единствено трябва да остане, когато се освобождава от отговорност, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон. И трябва да остане чл. 18, т. 10 от нашата Наредба.

Приемаме нещо, което го няма, което не сме виждали, което го свързваме със Закона за счетоводството, а то е такова, то е по Закона за статистиката.

Кметът го няма, но аз му препоръчвам да направи някакви кадрови промени в тази структура. На г-н Койнаков му предлагам да излезе в заслужен отдих, и без това миналата година направи пенсионна възраст.

Предлагам тази точка да бъде отложена. По същия начин всички останали точки за търговските дружества.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Точка 1 започва така: „Приемане на информация за дейността на търговските дружества”. Точка 2 започва така: „Приемане на информация за дейността на търговските дружества”. Точка 3: „Приемане на информация…”.

Ако застанете на гара Горна Оряховица и ми кажете разписанието на влаковете, някой ще каже ли „за” или „против”? Приема се информацията или не се приема. Има ли някакво значение, не мога да разбера?

 

Предложението на г-н Рашков: да бъдат отложени точките от дневния ред от 3 до 11 включително, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 7 „против”, 14 „въздържал се”.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов – въздържал се, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Станислав Рашков - против, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

С 18 „за”, 1 „против” и 11 „въздържал се” предложението не беше прието.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2014 г. и разпределение на печалбата за 2014 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 3339/16.03.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Желка Денева - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - против, Йордан Грозданов - въздържал се, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 2 „против”, 8 „въздържал се”.

Г-н Румен Димитров поиска прегласуване на точката.

Председателят на Общинския съвет подложи предложението по точка 4 на прегласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - против, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - въздържал се, Камен Алексиев – за.

С 15 „за”, 4 „против” и 8 „въздържал се” предложението не беше прието.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Някакси агонизираме. Г-н Рашков - с железни аргументи „разкова” г-н Койнаков. Той беше прав: основанията; смукано от пръстите… Никога не е имало сесия, в която по този начин разделено да се гласува, включително и в групите. Г-н Председател, дайте да сложим точка! Вие формулирахте да го отложим. Нека да се преработи и да се представи във вид; какво лошо има г-н Койнаков да го преработи? Наистина основанията са смехотворни. Г-н Рашков го хвана, аз също съм го хващал. Така че, дайте да спрем тази агония! Правя предложение да се върне за преработка и да се върне на следващата сесия. Не е нещо спешно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз нямам нищо против, но на отрицателен вот, няма как да се направи това предложение. По-добре някой да направи ново предложение.

Г-н КРАСИМИР КАЛЧЕВ: Предлагам да отложим тези 11 точки, да ги върнем за преработка, да направим извънредна комисия и извънредна сесия, на която да разгледаме специално тези точки.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ (отрицателен вот): Обръщам се към колегите, които гласуваха „за”. Вие знаете ли какво гласувате? Пълна пародия и пълно невежество. Гласувате нещо по Закона за статистиката и ви го предлагат по Закона за счетоводството. Годишен отчет, който трябваше да са го предали на 21 март, вие го гласувате сега. Помислете малко! Ние не сме длъжни да го приемем дори. Член 19 казва: „приема го кметът”; той се задължава да ни информира. Той подписва тези документи Какво приемаме ние? Четете! Тези, които не сте подготвени, слушайте тези, които са подготвени! Ако се приеме само една точка, такъв обществен скандал ще направя за подготовката на общинските съветници, които приемат такива аномалии.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА (отрицателен вот): Гласувах „против” и щях да гласувам „против” до точка 11 включително. В Общинския съвет сме се събрали съветници с различни професии, с различна компетентност, специалисти в една или друга област. Като общински съветник в областта на образованието, науката и културата се доверявам на специалистите, а тук за мен доайен и специалист е колегата Рашков. Така че аз се доверявам на казаното от него, според мен то беше компетентно. Той се базира на нормативни документи.

Тъй или иначе, ние, които не разбираме и сме лаици в една или друга област и не можем винаги да присъстваме на всички комисии, бяхме подведени и това е една подигравка с институцията Общински съвет, с избирателите, които са ни изпратили тук. Най-добрият вариант беше самата Общинската администрация да си оттегли предложенията за доработване.

Колеги, дайте да имаме самоуважение и друг път, като гласуваме, да мислим; да не гласуваме на инат! Ако не се приеме процедурното предложение да отложим точките, до края на сесията ще гласувам „против” за всички точки, не само за тези 11.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказването ми е във връзка с процедурното предложение на колегата Калчев. Тъй като съм против, имам право да се изкажа.

Винаги сте твърдели, че по време на сесиите се правят театри, циркове и др. подобни. По време на заседанията на комисиите е абсолютно шарена палитра. Там съществуват всички представители на точно този Общински съвет. Погледнете дневния реди и вижте колко от тях са гласували „за”, колко от тях са гласували „въздържал се”! Ще видите, че от горе до долу има само един „въздържал се” и това съм аз.

Какво правим сега? Нали искаме да има консенсус, да се ползваме от компетентността на колегите си? Кога, къде, защо? Нали комисиите са мястото за дебати! Затова няма да подкрепя предложението на Красимир Калчев.

 

Предложението на г-н Калчев за отлагане на точките беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В момента е 10.30 часа и качеството на работа на Общинския съвет показва, че то е много ниско. Стигнахме дотам, че председателят на Икономическата комисия си признава, че Икономическата комисия не върши нищо. Не може след час и половина да се сетим, че тези точки не са както трябва и да обвиняваме един човек от Общинската администрация, че, едва ли не, носи цялата отговорност.

Какво свършихме до момента? Нищо. Самите ние ставаме смешни в края на мандата. Да сме в началото, да се учим, но в края на мандата да започнем тепърва кое как се случва и какво да се направи, е жалко. В момента се срамувам. Час и половина загубихме. Преди това не можем да си подредим дневния ред и накрая се чудим какво правим. Нивото на работата продължава да пада. Мене ме е срам!

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3410/16.04.2015 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да споделя определена тревога, която коментирахме в Групата на БСП, относно изпълнението на двата основни структуроопределящи проекта – линейния ускорител в КОЦ и новото депо за битови отпадъци. Ще ми се да чуя уверенията на кмета. По тези два проекта, които са на стойност над 40 000 000 лв., са усвоени едва 32 % от средствата. Очевидно средства има. Виждат се остатъците, които не са усвоени; сроковете вероятно ни притискат. Даже да приемем, че 31 октомври е последният срок, трябва да се броят дните и затова искам от името на Групата на БСП да получим уверение, че тези проекти се движат в график и че бъдат изпълнени в срок.

И другото, което искам да споделя, е изпълнението на проектите в новия програмен период, т.е. средствата, които се отпускат за проекти в новия програмен период. Това го споделих и на комисия. Кое определи точно тези обекти? Поне на мен ми прави такова впечатление, че те са някак хаотични, оттук, оттам. Примерно тази пътека, която се прави от Бузлуджа към Чолаковци. Мисля, че се прави трети мандат, при трети кмет – първо беше при Драгнев, с осветлението; порутиха го; второ – при Рашев, и сега трети път – при г-н Панов. Така че искам да получа отговор. Беше отговорено: „Интегрирания план за развитие”. Там има хиляди обекти. Защо точно тези? Така че настоявам да получим отговори на този въпрос: Кой определи обектите и т.н.?

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА – заместник-кмет на община Велико Търново: По въпроса за двата основни проекта, който постави г-н Витанов. Да, нещата се движат в срок. На предната сесия взехте решение за допълнително финансиране на проекта за КОЦ в размер на 620 000 лв. В момента очакваме подписването на анекса и вчера имаме преведена сума от 1 900 000 лв. като междинно плащане по проекта.

По втория голям проект - за депото. Миналата седмица идва министър Василева. Тя остана много впечатлена от работата до момента. Там всичко се движи в срок и се надяваме нещата да приключат успешно по този проект. Към момента проектът също се движи в срок.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА – директор на Дирекция „Общинско развитие” : Аз и на съвместното заседание на двете комисии се опитах да обясня процедурата по избор и определяне на тези обекти. Схемата, която се финансира с близо половин милион лева, е за техническо проектиране в подкрепа на следващия програмен период. Този проект следва да приключи до декември 2015 г. Методиката на определяне на обектите се базира на няколко основни момента. Първо, обектите трябва да попадат в трите зони за въздействие; второ, тези обекти ако са били предмет на частично финансиране от предходна схема, те следва да бъдат завършени до 100 %, т.е. да има интегритет; там, където е започнато да бъде завършено, както е и примера с двата проекта с градска среда; третият момент е да се изберат такива обекти, които да са от различни направления от обществения живот: социална инфраструктура, техническа инфраструктура, образователна инфраструктура.

Всички обекти, които са предмет на този договор, са коментирани и обсъждани на общественото обсъждане, когато се разработваше и приемаше Интегрираният план за градско възстановяване и развитие. Спомняте си фирмата консултант, която беше наета да изработи интегрирания план, тя организираше тези обсъждания. Тези договори за техническо проектиране, които са сключени, те са осем на брой. Последният е сключен през месец март за изпълнение на техническите проекти. Това не означава, че те са осем обекта. Общият брой обекти, които са избрани и определени в резултат на обществените обсъждания, са повече от 50, ако ги броим като технически обекти. Само в обекта за подобряване на градската среда в старата градска част улиците и тротоарите, улиците са над 32. Ако ги разглеждаме всяка улица като отделен обект, то тогава обектите на инвестиции в бъдещия програмен период, до 2020 г., ще бъдат повече от 50. Затова мисля, че при окончателното решение, което е взело ръководството на общината, са се спрели, спазвайки тези принципи: да бъдат обекти от различните направления на обществения живот, да бъдат доизградени, за да се получи 100 % интегрираност и да попадат в зоните за въздействие по предложение на гражданите, когато сме обсъждали Интегрирания план, защото тези два договора вървяха почти успоредно.

 

Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1517

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на Заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, Вх. № 3398/08.04.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1518

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/022 по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, явяващ се 192 486,00 лева, / сто деветдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест лева/ със срок на валидност до 25 февруари 2016 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Според мен това решение противоречи на Закона за публичните финанси.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 3396/07.04.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1519

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35 % аванс по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., явяващ се 1 612 697,14 лв. /един милион шестстотин и дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и четиринадесет стотинки/, със срок на предявяване – до 20.02.2016 г., два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: 1. Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3412/17.04.2015 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз поставих няколко въпроса, когато се обсъждаше в комисията тази точка, но не получих удовлетворителен отговор, поне за мен, и ще започна, като моля кмета да ми отговори. В предходната точка за проектите с европейско финансиране се оказва, че трите домове са завършени. Има още малко за разплащане. Сега трябва да дадем още 15 009 лв. Защо? Какво ще се прави с тези пари, ако не са изхарчени предварително, разбира се? Оттук нататък: ние предвиждаме 12 000 лв. за енергийна ефективност в детските градини. 30 636 лв. енергийна ефективност.

Първо, защо се дават тези пари? Разбрах, че за инвеститорски контрол. Вярно ли е това, или не? Второ, ние намаляваме с 76 000 лв. функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” два месеца след приемане на бюджета. Какво значи това? Че сме предвидили някои луфтове и се оказа първият, поне публично станал известен, тук. А в колко още функции има такива и ние наясно ли сме с бюджета, или не? Оказва се, че тук има някакъв луфт. Не получих отговор. И като махаме оттам, защо? Предвидили сме едни пари, а сега ги махаме? И от „екология” ние прехвърляме към „енергийна ефективност”. Защо не взехме от друго място? Може би няма? Аз моля кметът да даде яснота по така поставените въпроси!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Както знаем, бюджетът е винаги прогнозен; винаги промените по бюджета се правят, когато има заседание на Общинския съвет. Аз се радвам, че в нашата община всички промени в бюджета минават с Вашето съгласие и с Ваше решение, тъй като в много други общини този въпрос не стои на дневен ред по този начин, а там, в началото на приемане на бюджета се приема една сума, която кметът има право да върти от параграф в параграф и това става само с негово участие. Тук за всяко нещо ние питаме Общинския съвет и искаме вашето решение.

Що се касае за сумата от 15 009 лв., тя е предвидена действително по проекта за енергийна ефективност. Това е сума, която е за инвеститорски контрол и надзор. Тя е извън бюджета на проекта. Когато вече приключи проектът и се направят всички анализи, реално тази сума трябва да се отпусне, тя е наше участие, и се правят промени в бюджета.

По другата сума, за която питахте - тя е заложена във „външни услуги”, параграф 1020. Това е сумата 76 352 лв. и в момента я прехвърляме в параграф 629 – това са „други дейности по опазване на околната среда”. Не мисля, че има някаква драма или някакъв проблем в момента и би било редно да задавате тези въпроси, когато правите комисиите; всички експерти и директори на дирекции са там и там Ви се дава най-точният и най-пълният отговор. Преди да подпиша предложението, на мен това също ми е докладвано.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо, от „екология” отива в „енергийна ефективност”. Второ, ние сме Ви дали права, които са в точки 25, 26 и 27 от решението за приемане на общинския бюджет за 2015 г., така че този героизъм е малко излишен. Това, че го внасяте, е добре, но това, че не пояснявате, е зле. Това не направиха Вашите експерти в комисията. Поне аз, като среднограмотен човек, не можах да разбера. И тъй като не разбрах, може би ставаше въпрос или за някакво омачкване на информацията, или за нещо друго; не зная. Сега получих отговор, от който, съжалявам, но не съм удовлетворен.

 

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1520

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

432

432

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

432

432

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

432

432

Други неданъчни приходи

3600

189

189

- други неданъчни приходи

3619

189

189

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

189

189

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-821

-821

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-821

-821

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-821

-821

Помощи и дарения от страната

4500

200

200

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

200

200

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

200

200

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

7 203

7 203

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

7 045

7 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 045

7 045

- прих.от лихви по тек.банкови сметки, в т.ч.:

2408

158

158

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

158

158

Други неданъчни приходи

3600

3 981

3 981

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

3 981

3 981

-Община Велико Търново

3 981

3 981

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-7 045

-7 045

- Внесен ДДС (-)

3701

-7 045

-7 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-7 045

-7 045

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 139

4 139

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 139

4 139

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-12 398

-12 398

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 130

1130

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

11 268

11 268

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

4 139

4 139

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

4 139

4 139

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

15 049 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

15 049 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 049 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

11 268 лв

Група 3 Култура

11 268 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

11 268 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

26 317 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Функция 3 Образование

44 174 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

42 886 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 288 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

    на околната среда

-76 352 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-76 352 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-76 352 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

10 000 лв

Група 3 Култура

10 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

10 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-22 178 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

4 139 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

4 139 лв

  2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

   

  3. Променя Приложение 2 от Решение       №1464/26.03.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

   

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 3423/20.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по точка 16 беше подложено на поименно гласуване:

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1521

   

  На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4, ал. 6 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протокол № 10/17.04.2015 г. от заседание на Комисията:

  1. Одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

  2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2015 г. на Община Велико Търново, съгласно Приложение 3 Б, т. 23   „Общинска програма за асистирана репродукция”.                 

  3. Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.

   

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 3389/03.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване:

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1522

   

  1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „ОТКРИТ СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС в УПИ ІХ, кв.28 по плана на гр. Велико Търново. ЕТАП 1:            Изграждане на тренировъчно футболно игрище с изкуствена тревна настилка с открити трибуни и спортно-тренировъчен терен за лека атлетика – дисциплини „хвърляне” с естествена тревна настилка“.

   

  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнение на настоящото решение.

   

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3411/16.04.2015 г.

   

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет измененията на наредбите се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша докладът на водещата ПК.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново”.

  Уважаеми общински съветници, предложението е да се попълни Раздел 5, „Такси за административни услуги”, с въвеждане на такса за куриерски услуги, с която се предвижда възможност за получателя на административен акт да го получи на мястото, където е заявен, или на посочен от него адрес.

  Към предложението е приложен финансово-икономически анализ; използван е себестойностният метод; в конкретния случай фактическа себестойност на разходите.

  Внесеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 24.04. 2015 г. е подкрепила проекта за решение.

  Г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на Общинския съвет.

  Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

  Изменението на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

  С 20 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се” изменението на наредбата на първо четене беше прието.

   

  РЕШЕНИЕ № 1523

   

  На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене допълнение на РАЗДЕЛ V – „ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

   

  I. Създава нов чл. 58а със следното съдържание: (1) За предоставяне на изготвен документ на посочен от лицето/заявителя на услугата адрес се заплаща такса.

  т.1 За предоставяне на услугата чрез лицензиран пощенски оператор:

  - с писмо с обратна разписка - 1,74 лв.

  - с обикновено писмо /без обратна разписка/ - 1,19 лв.

  т.2 За предоставяне на услугата чрез куриер:

  -  чрез куриер с обратна разписка – 2,45 лв.

  -  чрез куриер с фиксиран час – 5,15 лв.

  -  куриерска услуга в чужбина - съгласно ценова листа на доставчик на Община Велико Търново

  (2)Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

   

  II. Създава нов чл. 72 в със следното съдържание

  (1)В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия се определя цена на билет от 1,00 /един/ лв. до 100,00 /сто/ лв., като за всяко конкретно събитие същата се определя със заповед на кмета.

  (2)Цената по ал. 1 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

   

  В останалата си част Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново остава непроменена и номерацията и не се променя

   

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Гласовете „за” са 19, а не 20. За пореден път не броите правилно.

  Изменението на наредбата на второ четене беше подложено на поименно гласуване:

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

  С 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се” изменението на наредбата на второ четене беше прието.

   

  РЕШЕНИЕ № 1524

   

  На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски общински съвет приема на второ четене допълнение на РАЗДЕЛ V – „ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

   

  I. Създава нов чл. 58а със следното съдържание: (1) За предоставяне на изготвен документ на посочен от лицето/заявителя на услугата адрес се заплаща такса.

  т.1 За предоставяне на услугата чрез лицензиран пощенски оператор:

  - с писмо с обратна разписка - 1,74 лв.

  - с обикновено писмо /без обратна разписка/ - 1,19 лв.

  т.2 За предоставяне на услугата чрез куриер:

  -  чрез куриер с обратна разписка – 2,45 лв.

  -  чрез куриер с фиксиран час – 5,15 лв.

  -  куриерска услуга в чужбина - съгласно ценова листа на доставчик на Община Велико Търново

  (2)Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

   

  II. Създава нов чл. 72 в със следното съдържание

  (3)В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия се определя цена на билет от 1,00 /един/ лв. до 100,00 /сто/ лв., като за всяко конкретно събитие същата се определя със заповед на кмета.

  (4)Цената по ал. 1 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

   

  В останалата си част Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново остава непроменена и номерацията и не се променя

   

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново, Вх. № 3420/17.04.2015 г.

   

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет измененията на наредбите се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша докладът на водещата ПК.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на община Велико Търново”.

  Приемането на наредбата е обусловено от нормативното изискване на чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните, в който е регламентирано задължението организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти да се определят с наредба на съответния общински съвет.

  Приемането на наредба за вътрешния ред и организацията на работата в приют за безстопанствени кучета на община Велико Търново съответства на разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и предлагат домашни любимци с цел търговия към пансиони и приюти за животни, Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Велико Търново и на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни.

  Мотивите, които обуславят приемането на наредбата, са: урежда отношения между община Велико Търново и неправителствени природозащитни организации, упражнява контрол в общинския приют за безстопанствени животни, изисква хуманно отношение на персонала към безстопанствените животни. С приемането на наредбата ще се постигне нужният баланс в интерес на гражданите на град Велико Търново.

  Внесеното предложение за приемане на Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 24.04.2015 г. е подкрепила проекта за решение с 8 гласа „за”.

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо искам да уточня, че не съм ловец и не изтребвам животни, за разлика от някои други хора в тази зала. Имам куче на Ветринци, обичам го, то мен – също.

  Първо, едно предложение за допълнение в точка 2: „Ветеринарният лекар ежедневно контролира здравословното състояние и спазва изискванията за защита и хуманно отношение към животните”. Аз предлагам да включим и: „измерва ежедневно кръвното налягане на кучето”.

  Първо, това е копи-пейст. Не зная откъде е преписано – дали от зоологическа градина, или от нещо друго.

  Второ, на мен ми е неудобно да гласувам такива текстове, при условие че зная, как живеят хора. Изобщо не спекулирам, не манипулирам, не популизирам, чета ви текстове: „Оказва се незабавна медицинска помощ”. „Бърза помощ” отива при хората за 30 минути, тук е незабавно. „Дажбата може да бъде хляб, гранулирана или консервирана кучешка храна”. 260, 340 грама дажба – съответно на теглото. А тези бездомници, а тези безработни? „При температура на въздуха под 10 градуса храната се поднася затоплена”. Колеги, спестете поне това. На мен ми е неудобно да гласувам такъв текст, знаейки другото. „Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучето, освен в случай на самозащита”. Стрес, половината нация е стресирана.

  Аз пак казвам: не съм ловец, имам куче, обичам го, но не мога да подкрепя и тъй като вероятно ще бъде подкрепено, предлагам и другото: да му се мери ежедневно и кръвното налягане заедно с другите грижи, които полагаме за кучето.

  Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА-МИЛАДИНОВА – началник на отдел „Околна среда”: Да, копи-пейст е - от изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветиринарно-медицинската помощ. Това са изисквания, всичко, което прочетохте, са изисквания в тези закони и като не Ви харесват, не сме ние, общинската администрация, тези, които са ги приели. Ако не ги спазим, ние подлежим на санкции. Наше задължение беше да ги въведем в Наредбата. Като не ги спазим, подлежим на глоба. Ако не ги напишем, също подлежим на глоба.

   

  Г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  Наредбата беше поставена на гласуване на първо четене и приета с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1525

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 47, ал.5 от Закон за защита на животните и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново.

  Председателят на Общинския съвет предложи гласуването на наредбата да се проведе анблок.

  Предложението ебше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  Приемането на наредбата на второ четене беше подложено на гласуване.

  На второ четене наредбата беше приета с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1526

             

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 47, ал.5 от Закон за защита на животните и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново.

   

  В 11.10 часа беше обявена 15-минутна почивка.

   

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на текстове от Наредба № 1 за обществения ред, Вх. № 3352/17.03.2015 г.

   

  Г-н Ашиков даде думата на г-н Чокойски за прочитане на доклада на ПК по НПУОР.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Отмяна на текстове от Наредба № 1 за обществения ред” относно отмяна на чл. 3, чл.6, чл. 15 и чл. 17 от Наредба № 1 за обществения ред на Великотърновския общински съвет.

  Уважаеми общински съветници, при служебна проверка е установено, че нормите, които уреждат обществени отношения в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система, Наредбата за опазване на околната среда и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на ВТОС са идентични с разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред, а именно: разпоредбите на чл. 63 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община В. Търново и разпоредбите на чл. 3, чл. 6 от Наредба № 1 за обществения ред.

  Забраната за предизвикване на шум от всякакъв характер е по-добре регламентирана в Наредбата за опазване на околната среда, тъй като са предвидени и следобедни часове за почивка. В работни дни – от 22 до 8 часа и от 12 до 14 часа. В почивни и празнични дни – от 21 до 9 часа и от 13 до 16 часа.

  Разпоредбата на чл. 8 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Велико Търново е съпоставима с разпоредбата на чл. 15 от Наредба № 1 за обществения ред. Разпоредбите на раздел ІІ – „Селскостопански животни” от Наредбата за опазване на околната среда се припокриват с разпоредбата на чл. 15 от Наредба № 1 за обществения ред.

  Разпоредбата на чл. 41 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Велико Търново урежда същите отношения с разпоредбата на чл. 17 от Наредба № 1 за обществения ред.

  С оглед прецизиране на настоящата нормативна уредба е необходимо да останат в сила разпоредбите, които най-точно уреждат конкретните отношения. В тази връзка е необходимо да отпадне текстът на чл. 3, чл. 6, чл. 15 и чл. 17 от Наредба № 1 за обществения ред и да останат в сила разпоредбите на чл. 63 от Наредбата за опазване на околната среда, чл. 18 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета, разпоредбата на раздел ІІ „Селскостопански животни” и Наредбата за опазване на околната среда и разпоредбите на чл. 41 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система.

  Внесеното предложение за отмяна на текстовете от Наредба № 1 за обществения ред е разгледано от ПК по НПУОР, която е подкрепила проекта за решение с 15 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”.

   

  Г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

  Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

  Отмяната на текстовете на първо четене беше подложена на гласуване и приета с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1527

   

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет отменя на първо четене чл.3; чл.6; чл.15 и чл.17 от Наредба №1 за обществения ред на Великотърновски общински съвет.

   

  Председателят на Общинския съвет предложи отмяната на текстовете на наредбата да се гласува анблок.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

  На второ четене измененията бяха подложени на гласуване и приети с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1528

   

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет отменя на второ четене чл.3; чл.6; чл.15 и чл.17 от Наредба №1 за обществения ред на Великотърновски общински съвет.

   

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол в Община Велико Търново, Вх. № 3376/25.03.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1529

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема следните изменения в Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно Системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново както следва:

  БИЛО:    

  Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел “Финансов контрол” /”ФК”/ към Дирекция “Бюджет и финанси“ /”БФ”/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 3 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

  /1/ В този правилник се определят правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност на функциите на Кмета на Общината при осъществяване на дейността в Общинската администрация съобразно утвърдената структура и всички разпоредители с бюджетни кредити към Община Велико Търново;

  /2/ В този правилник се определят и правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност в Търговските дружества с Общинско участие.

  СТАВА:          

  Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел “Финансов контрол” /”ФК”/ към Дирекция “Бюджет и финанси“ /”БФ”/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 1 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и във връзка с Закона за публичните финанси.

  /1/ В този правилник се определят правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност на функциите на Кмета на Общината при осъществяване на дейността в Общинската администрация съобразно утвърдената структура и всички разпоредители с бюджет към Община Велико Търново;

  /2/ В този правилник се определят и правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност в Търговските дружества с Общинско участие.

  В Заключителните разпоредби се допълва § 7 в който се вписва номер и дата на настоящото решение след приемане и става така:

  §7. Промените в Правилника са приет с Решение № 1529 по Протокол № 84/30.04.2015 г. на Великотърновски общински съвет.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев и Камен Алексиев – общински съветници, Вх. № 3422/20.04.2015 г.

   

  Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Не съм си правил труда да изследвам въпроса, колко пъти в практиката на този Общински съвет колеги общински съветници от различна част на политическия спектър са поставяли питанията и въпросите по важни за общината, стоящи на дневен ред неща, които определят и дневния ред на обществото, но считам, че с това питане ние даваме и пример, как хора с различни политически виждания могат да работят заедно за интересите на община Велико Търново.

  Г-н Илчев прочете питането си относно „Преминаване на община Велико Търново като купувач на електроенергия на свободния пазар”.

  Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

  Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Частично съм удовлетворен от отговора, но при подготовката на това питане аз боравих с доста информация и някъде прочетох, че консумацията за електроенергия, която общината плаща, е в размер на 1 000 000-1 200 000 лв. сумарно за година. Неслучайно и първият ми въпрос беше свързан именно с консумацията през последните две години, за да се коментира съответният анализ на разходите.

  Това питане е отправено само и единствено с цел да се търсят начини за оптимизиране на приходите и разходите на общината. Ако се реализира такъв проект и ако действително това са стойностите, които се плащат за електроенергия, консумирана от общински структури, ще се реализира икономия от 200 000 лв. на година. Съвсем немалка сума, която неведнъж сме коментирали, че много бързо ще бъде преразпределена за други дейности със социално значение на територията на общината. Поради обществената значимост на този въпрос аз мисля, че той следва да бъде развит и по реда на чл. 85 от Правилника за работата на настоящия Общински съвет, да бъде поставен за разглеждане на общинската сесия, за да влезем в по-голяма конкретика и наистина да търсим начин за оптимизиране на разходите на общината и за реализиране на икономии.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще се възползвам от възможността като вносител да кажа няколко думи. Идеята ми дойде след разговор с колега от друг областен град, в който град вече са реализирали, макар и частично, такива сключени договори с доставчици най-вече на средно напрежение и целта, която си поставяме с това питане, е да намалим разходите, които ежегодно нашата община плаща за доставка и ползване на електрическа енергия.

  Мисля, че колегата не беше пълен в отговора си, защото когато гледахме бюджета преди няколко месеца, само за уличното осветление се говореше, че плащаме годишно 1 200 000 лв. Ако се постигне намаляване на цената, само оттам на годишна база можем да направим една икономия от над 200 000 лв. Какво да говорим за общината като сграда, за детските ясли, за детските градини, за общинските училища. Както спомена г-н Кметът, училище „,Вела Благоева” вече е реализирало такъв договор с доставчик на средно напрежение за електроенергия. Разходите там са паднали с 30 %. Там наистина през миналата година беше направено саниране, беше подменена дограмата – т.е. тези външни фактори са намалели.

  Така или иначе, в тази посока Общинската администрация трябва да направи необходимото. На първия въпрос ние не получихме отговор. Нашето мнение е, че общината може да си спестява между 500 000 до 1 000 000 лв. на година, които ние можем да насочим към ремонт на улици, ремонт на училища, за дейност или всяко друго нещо, което ние преценим.

  В крайна сметка, ако отидем в бакалията и можем да купите един хляб за 90 стотинки, а в съседната бакалия същият хляб се продава за 70 стотинки, трябва да сме глупави, за да даваме за една и съща услуга или дейност по-високата цена.

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Искам думата, за да споделя това, което вече е станало. Ние (имам предвид сградата на Проектантската организация) вече сме осъществили това и електроенергията, която плащахме, падна от 165 на 95 лв. на мегават. Разбирам, че Общинската администрация се е постарала и дългия период, в който правихме проучвания по този въпрос, показва, че не всички обекти са пригодни. Голяма част от обектите не могат да бъдат направени по този начин да плащат с прогнозируемите количества. Другите, които са с техен лиценз, с група, в която се прогнозира количеството енергия, която ще бъде заявявана от продавача, това нещо го прави вътрешна фирма – на „Енергопро”, и там има други изисквания.

  Разбирам, че целта е да се спестят средства и това е възможно, но не навсякъде е приложимо. Зависи от бройките абонатни номера, зависи от местата, където се ползва тази електроенергия. Има безброй много ограничения. Разбирам, че се тръгва по този път и той е добър. На добър час на общината и дано да може да включи повече обекти, защото наистина падането на цената от 165 лв. на 95 лв. на мегават е значимо.

  Г-н ИВАЙЛО ДАЧЕВ – главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура”: Искам да уточня само с две думи. Действително, уличното осветление е най-големият консуматор на електроенергия в общината и сумите, които цитира г-н Алексиев, са от този порядък.

  Във връзка с възможността да включим уличното осветление в балансираща група, работим още от 2013 г. Основният препъникамък е изискването за монтаж на електромери, които могат да отчитат електроенергията на всеки час само за присъединени мощности над 100 киловата. Всички наши електромери на уличното осветление, с изключение на 1, са с мощност до 20-30 киловата. Тук сме изправени пред възможността да заявим изкуствено да вдигнем мощността и да платим по 4000-5000 лв. такса на всяка партида, за да могат да ни монтират и да поддържат такива електромери от електроразпределителното предприятие, което на практика обезсмисля икономията, която бихме реализирали.

  Другият вариант е да изчакаме още около 9 месеца до 1 година, така че да падне това условие в правилата за измерване на електрическа енергия, след което да можем да се включим в балансираща група с нашето улично осветление.

  Действително, икономия ще има, ще бъде много голяма, тъй като консумацията на уличното осветление е абсолютно прогнозируема за всеки ден, за всеки час. Както се казва, един път като направим графиците, после само трябва да ги изпращаме към координатора на балансиращата група, но на този етап е просто невъзможно.

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз се радвам, че колегите Илчев и Камен Алексиев продължиха темата, отваряйки малко завесата от миналата сесия, когато се оказа, че общината харчи една камара пари, а как се контролират, не се знае. За съжаление, беше така светкавично освободен един служител на общината. Поемам тяхното предложение като продължение на темата.

  Важното е, че темата за електроенергията е добра и второ, г-н Илчев го предложи това да бъде включено като точка в следващия дневен ред, включително и контрола по отчитането, защото разбирам, че няма никакъв контрол.

  Изключително важно питане, аз поздравявам колегите Илчев и Алексиев!

  Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Член 85 от нашия Правилник е категоричен, че по предложение на една трета от общинските съветници по важни въпроси стават разисквания и се приемат решения, като това предложение се внася поне 10 дена преди предстоящата сесия. Видимо е, че тази тема е важна за община Велико Търново и ще направим предложение по съответния ред.

   

  ПО ДВАДАСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., Вх. № 3391/03.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1530

   

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качествата на атмосферния въздух за периода 2011 – 2014 г. и Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2014 г., част от Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие „Обредни дейности“ ЕООД да бъде прието за асоцииран член в НСОРБ, Вх. № 3399/09.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1531

   

  1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България.

  2. Задължава Управителя на Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, с. Шемшево, Вх. № 3426/22.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1532

   

  На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45, ал.7 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1481 /26.03.2015 г.(ДВ бр.27/2015 г.) на Общински съвет – В.Търново, Великотърновски общински съвет:

  1.Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 60 356 лева, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ХІV от кв.85 по ПУП-ПР на с.Шемшево, заедно с построени в него сгради” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

  2.Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 6 000 лева .

  3.Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден;начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

  4.Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

  5.За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 18 000 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

  6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

  За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

  7.Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

  8. Документи за участие в търга се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

  9.Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

  10.При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

  11.В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2015 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3378/25.03.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов – против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против”, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1533

   

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет приема списъците за 2015 година на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

  - за настаняване под наем на граждани с установени

     жилищни нужди                           - общо     389 броя;

  в гр.В.Търново                                               383 броя;

  в гр. Килифарево                                               6 броя;

  - за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

  собственици,чиито имоти са отчуждени за

  общински нужди                                              0 броя;

  - резервни жилища                                          15 броя;

  - ведомствени жилища                                     19 броя.

   

                             ОБЩО ЖИЛИЩА:                  423 БРОЯ

   

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Ние ще искаме вече хонорар за редовни поправки на решенията. Вижте какво пише в проекта за решение! 384 плюс 6, на колко е равно? За сведение на залата, единственият, който видя това, се казва Стефан Антонов и всички ние гласувахме вкупом, без да можем да преброим две и две.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Г-н Витанов, преди малко говорехте за хонорар. Ще Ви помоля да го насочите към мен! Вижте какво пише в ПК по ОС и какъв диалог се проведе: ПК по ОС – 6 гласували „за”, 1 „въздържал се”. Да ви подскажа ли на кого е този глас, който се е въздържал? Не е на колегата Ви, а е моят. Когато трябва да бъдем точни, коректни, нека да го назоваваме със собствените имена!

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И СЕМДА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3404/09.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на с. Шемшево присъства в залата, представил е становище и подкрепя предложението.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ставам, защото репликата, която чух, нямаше как да не обърна внимание. Не знаех, че Групата на БСП следи всяко мое изказване, движение и гласуване. Чувствам се леко поласкан. Ще подкрепя предложението за с. Шемшево.

  Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1534

   

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

  - изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван имот №123.114, с площ от 0,296 дка, шеста категория, местност „Челна лъка” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 6004/10.12.2014 г.;

   

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

  - изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван имот №123.114, с площ от 0,296 дка, шеста категория, местност „Челна лъка” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 6004/10.12.2014 г.;

   

  3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

   

  - за поземлен имот №123.114 - в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева;

   

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище, Вх. № 3418/17.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1535

   

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

  - изоставена нива с площ от 88,933 дка, от които 8,894 дка трета категория, 35,573 дка пета категория и 44,466 дка седма категория, местност „Русев кладенец”, имот №108004 по плана за земеразделяне на землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 4064/11.06.2007 г.;

   

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

  - изоставена нива с площ от 88,933 дка, от които 8,894 дка трета категория, 35,573 дка пета категория и 44,466 дка седма категория, местност „Русев кладенец”, имот №108004 по плана за земеразделяне на землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 4064/11.06.2007 г.;

   

  3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

   

  - за поземлен имот №108004 - в размер на 79 135 /седемдесет и девет хиляди сто тридесет и пет/ лева;

   

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 3419/17.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на гр. Дебелец е дал становище и подкрепя предложението.

  Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1536

   

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

  - др. неизп. нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000768 по плана за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 1,787 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №6007/12.02.2015 г.;

   

   

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

  - др. неизп. нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000768 по плана за земеразделяне на гр. Дебелец, община Велико Търново, с площ 1,787 дка, Х категория, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №6007/12.02.2015 г.;

   

  3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

   

  - за поземлен имот №000768 землище гр. Дебелец – в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лева;

   

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от групата на Новото време.

   

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя формално предложение да отложим тази точка. Първо, тъй като не стана ясно в началото на нашето заседание дали сме приели тази точка. Второ, на мен малко ми звучи несериозно: нова точка, без да е минала по комисиите, без да са ясни чертежите, планът, какво ще гласуваме, каква квадратура от мястото? И не виждам нищо, което да ни задължава точно днес и сега да го гласуваме.

  Предложението ми е да влезе в Общинската администрация, да получим становище, да мине в комисиите по ТСУ и по ОС, да го огледат и едва тогава да го гласуваме. Иначе по принцип подкрепих това, че може да се получи такова разделяне на този общ парцел, но мисля, че ще прибързаме и ще вземем не съвсем адекватно информирано решение. Колко ще е този квадрат, по какъв начин да се отдели – две трети към една трета, една четвърт към три четвърти? Да, ще гласуваме да се раздели, но по какъв начин и как? Мисля, че няма нищо спешно.

  Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Прекратяване на една съсобственост става или чрез делба, или чрез наплащане на дял. Налице е един имот над 4 декара. Общината има около 800 кв.м. Предложението на нашата група е не да прекратим чрез наплащане, а чрез делба. Има доста условия за обособяване на самостоятелно УПИ, което би се продало на по-висока цена на търг.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не подкрепих тази точка, не защото съм против, а защото за първи път наблюдавам на заседание в два мандата - в миналия и в този, в проект за дневен ред да се промени изцяло основната точка. Не искам да влизам в правни анализи, имаме или нямаме право и дали е нормално.

  Има и резон в това, което предлагат колегите, още повече, че е законово регламентирано, след като един парцел има определена квадратура, може да бъде изпълнено и предложението на колегите. Но мисля, че предложението на Камен Алексиев е по-целесъобразно и законосъобразно - да се мине през съответните комисии, да се мине през съответната администрация по начина, по който трябва се случват нещата и тогава вече Общинския съвет да се произнесе като крайно решение.

   

  Предложението на г-н Алексиев за отлагане беше подложено на гласуване.

  Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 4 „против”, 12 „въздържал се”.

  Предложението по точка 30 (на Група „Новото време”) беше подложено на гласуване.

  Резултатът от гласуването беше: 19 „за”, 6 „против”, 5 „въздържал се”.

  Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Оспорвам резултата и искам прегласуване.

  След прегласуването резултатът беше следният: 19 „за”, 7 „против”, 4 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1537

   

  Великотърновски общински съвет реши да се обособи самостоятелно УПИ по плана на с. Ресен за частта общинска собственост и да се обяви на търг.

   

  Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Ако трябва да бъда честен, досегашното гласуване беше безсмислено, тъй като трябваше да бъде поименно. Това е имуществен въпрос. А поименното гласуване ще покаже кой в днешния ден започна да рекетира бизнеса, който създава 170 работни места и който при други обстоятелства досега винаги сме го гласували. Рекетът над местния бизнес започна. Честито!

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): В случая не се разпореждаме с общинско имущество, а възлагаме. Колеги, ако някой от вас знае какво гласува, да дойде и да го каже. Опитах се да прочета тези два реда, които са написани на един хвърчащ лист, първо, не можах да ги разчета; второ, не можах да видя основанията за това. Г-н Председател, може да прочетете за информация, какво сме гласували и какво приехме, защото на мен не ми стана ясно.

  Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Днешната сесия започва не точно по правилата на парламентаризма и в момента с дискусията и с начина на гласуването на тази точка съборихме окончателно авторитета на институцията. Имаше разумно предложение точката да мине през комисиите и да бъде обсъдена, така както е предложена от Групата на „Новото време” и на следващото заседание, след дискусия да има гласуване по същество. Свидетели сме на процедурни схватки това предложение да мине на всяка цена на тази сесия, което мисля, че не е полезно и за вносителите на това предложение.

  Гласувахме „против”, защото не можем да приемем този начин на работа в Общинския съвет. Гласувахме „против” в знак на протест срещу начина, по който се води заседанието и се внасят предложенията, и искам да обявя от името на Групата на БСП, че ние в знак на протест напускаме днешната сесия.

  Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: (от името на групата) Предишното решение, за което стана тази сериозна дискусия, можеше да мине и без отпадане на точката – просто се променя решението, което беше предложено. Тъй като имаше въпроси, какво сме гласували, и аз съм един от тези, които гласуваха „за”, аз не съм гласувал нито за рекет върху бизнеса, не съм гласувал нито за предложението, което беше направено от администрацията. Смятам, че беше предложено едно по-целесъобразно решение и това решение е да се предложи и изготви от администрацията учредяване на УПИ, което отново ще мине през Общинския съвет.

  Учудвам се, как един нормален казус, според мен, каквито сме гледали през последните три години и половина, предизвика чак напускане на Левицата. Според мен, парламентарната група на левицата напусна, защото не иска да участва в гласуването на декларацията на ТВ 7. Това беше елегантно тяхно решение, за да не заемат позиция.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Шемшево, Вх. № 3416/17.04.2015 г.

   

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Шемшево присъства в залата, представил е становище и подкрепя предложението.

  Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Предлагам да се направи проверка на кворума в залата.

  При направената поименна проверка присъстваха 26 общински съветници:

  Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Станислав Рашков, Йордан Грозданов, Любен Велчев, Иван Александров, Радка Крумова, Николай Георгиев, Николай Илчев, Драгош Методиев, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1538

   

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ І-813 от стр. кв. 104 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

   

  2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №3 по протокол №1 от 04.02.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

  2.1. Община Велико Търново прехвърля на Симеонка Янкова Стоянова с адрес с. Шемшево, ул. 516, правото на собственост върху част от общински имот –общинска земя с площ от 57 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ І-813 от кв. 104 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 524 лева без начислен ДДС;

  2.2. Всички разноски по сключване на сделката –ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Симеонка Янкова Стоянова с адрес с. Шемшево, ул. 516.

   

  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 3402/09.04.2015 г.

   

  Г-н Николай Ашиков обяви, че кметът на с. Арбанаси е дал становище и подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1539

   

  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. част от имот публична общинска собственост – място, намиращо се в УПИ І – за озеленяване, кв.30, с. Арбанаси, Община Велико Търново, представляващо терен с обща площ 13,40 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

  ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост- място намиращо се в УПИ I-за озеленяване, кв.30,с. Арбанаси,Община Велико Търново, съгласно виза на Главния архитект на Община Велико Търново, представляващо терен от 13.40 кв.м., за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 90,00 лв. на месец.

  ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

    1.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

    2.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

         

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3403/09.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на гр. Дебелец е дал становище и подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1540

   

  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец в кв.55 „a“ УПИ IX, представляващо терен с площ 20,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

  ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец в кв.55“а“ УПИ IX по ПУП на града, съгласно виза на Гл. архитект на Община Велико Търново, представляващ място от 20,00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност и услуги, при начална тръжна цена 185,00 лв. на месец.

  ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

    1.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

    2.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Балван, Вх. № 3405/09.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на с. Балван е дал становище и подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 34 беше подложено на поименно гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1541

   

  1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ДД-514/13.03.2015 г., от д-р Димитрина Михайлова, Управител на ЕТ ,,ИППМП д-р Д.Михайлова”- гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Балван, сградата на Здравна служба, с обща площ - 41,00 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна и помощни помещения/, при месечна наемна цена 30,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

   

  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3406/09.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1542

   

  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 13, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, представляващ помещение на І етаж с площ 18,00 кв.м за срок от 3 /три/ години при начална тръжна цена 60,00 лв. на месец и предназначение- стоматологичен кабинет.

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против самото предложение, напротив, аз съм за развиването на бизнеса, но няма как да преценя какво решение да дам, след като критериите според мен са абсолютно неясни по отношение времетраенето на договора, който се подписва. Ако ви задам въпрос: защо гласувахте предните или защо гласувате това, при положение че при едни и същи параметри на отдаване под наем на временни съоръжения, при едните договори е пет, а при другите е три, едва ли някой от вас ще ми каже. Сигурен съм, че няма как да ми каже, защо при едните е три, при другите е пет.

  Съжалявам, че колегите, които бяха блюстители за бизнеса във Велико Търново, излязоха, защото неяснотата именно в тази част, в разгръщане на кампанията в посока подкрепа на бизнеса във Велико Търново беше и част от тяхното дело, но хубаво е, че остава за протокола и хората ще знаят за какво иде реч.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пушево, Вх. № 3408/14.04.2015 г.

   

  Предложението по т. 36 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1543

   

  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Пушево Община Велико Търново, сградата на Кметството, представляващ помещение с площ 15,89 кв.м за срок от 10 /десет/ години при начална тръжна цена 50,00 лв. на месец.

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3417/17.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 37 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1544

   

  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 а ал. 1 от ЗФВС, чл. 74 във връзка с чл. 77 ал. 1 от ППЗФВС и чл. 122 ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор за наем, за срок от 5 (пет) години, за имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” № 6 със спортен клуб, отговарящ на изискванията на ЗФВС и при месечна наемна цена 50,00 лв.

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнението на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

  ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за наем след приключване на законоустановената процедура.

   

  В 13.00 часа председателят на Общинския съвет предложи да се гласува удължаване на заседанието с два часа или до приключване на дневния ред.

  Предложението беше прието с 21 „за, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3380/25.03.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 38 беше подложено на гласуване.

  Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1545

   

  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

  - недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.304 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 895 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ХІІ от стр. кв. 237, отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4929/22.08.2011 г.;

  - недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2а, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.303 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 883 кв.м., с начин на трайно ползване: спортно игрище, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от стр. кв. 237; зала с плувен басейн с размери 25/12 м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.303.1.1 по КККР на гр. Велико Търново, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, разположен в сутеренния и партерния етажи от сграда №1, подробно описан в с АОС № 5763/26.11.2013 г.;

   

  ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 103 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост:

  - недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.304 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 895 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ХІІ от стр. кв. 237, отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4929/22.08.2011 г.;

  - недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2а, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.303 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 883 кв.м., с начин на трайно ползване: спортно игрище, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от стр. кв. 237; зала с плувен басейн с размери 25/12 м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.303.1.1 по КККР на гр. Велико Търново, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, разположен в сутеренния и партерния етажи от сграда №1, подробно описан в с АОС № 5763/26.11.2013 г.;

  за срок от 10 /десет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 635,00 лв. на месец, съгласно изготвена оценка от “Инвестстрой 92” ЕООД.

   

  ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имотите под наем при следните условия:

  1. Предложена офертна цена, не по - ниска от началната конкурсна наемна цена.

  2. Кандидатите са длъжни да представят офертно предложение за управление и развитие на общинския имот, с разпределение на инвестициите по години. Кандидатите представят и визия на бъдещото съоръжение.

  3. За участие в конкурса се внася депозит в размер на минималната конкурсна цена. При непълнота на представените документи на участник, депозитът не се възстановява.

  4. При отказ от подписване на договор за наем, депозитът на участника не се възстановява.

  5. Спечелилият участник заплаща 25% от достигнатата наемна цена за период от първите пет години от договора, при условие, че:

              - в двумесечен срок от подписване на договора внесе технически инвестиционен проект за обекта с приложено към него КСС;

              - в срок от четири месеца от влизане в сила на Разрешението за строеж извърши СМР съгласно одобрения технически проект, на стойност не по-малко от 15 000 лева и в същия срок представи в Община Велико Търново разходо-оправдателни документи за това;

              - в срок от двадесет и четири месеца от влизане в сила на Разрешението за строеж извърши СМР съгласно одобрения технически проект, на стойност не по-малко от 20 000 лева и в същия срок представи в Община Велико Търново разходо-оправдателни документи за това.

  6. В случай, че наемателят не изпълни указаното в т.5 от настоящото решение, договорът се прекратява и наемателят заплаща пълния размер на договорената наемна цена за периода, в който е действал наемният договор. Всички направени подобрения остават в полза на Община Велико Търново и не се дължи тяхното заплащане.

  7. За останалите години от срока на договора наемателят заплаща пълна месечна наемна цена.

             

  ІV. Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община велико Търново да осъществи всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащото законодателство.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3392/03.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на гр. Дебелец е дал становище и подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 39 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1546

   

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №108 от Протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията, Великотърновският общински съвет одобрява:

  Проект за ЧИ на ПУП- план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново, както следва:

  - частично закриване на улица с ОК ОК 103-102 и създаване на улици – тупик съответно с ОК ОК 95-9501 и с ОК ОК 102-10201;

  - заличаване на кв.23 и обединяване на квартали 18 и 23 в един квартал № 18;

  - промяна дворищно – регулационните граници на УПИ ІІ-195 от бивш кв.23 по съществуващите имотни граници спрямо УПИ ІV-170 от кв.18, УПИ VІ-196 кв.18, УПИ ІІІ-197 от бивш кв.23, УПИ ІХ-192 от бивш кв.23 и УПИ І-193 от бивш кв.23 и обособяване на пешеходен достъп в югоизточна посока за сметка на част от ПИ № 195;

  - разделяне на УПИ ІІ-195 от бивш кв.23 на два нови УПИ – УПИ ХІІІ-195 и УПИ ХІV-195 от кв.18;

  - преномериране на осем броя урегулирани поземлени имота от бивш кв.23, както следва: УПИ І-193 в УПИ ХІ-193 кв.18; УПИ ІІІ-197 в УПИ ХV-197 кв.18; УПИ ІV-198 в УПИ ХVІ-198 кв.18; УПИ V-188 в УПИ ХVІІ-188 кв.18; УПИ VІ-159 в УПИ ХVІІІ-159 кв.18; УПИ VІІ-190 в УПИ ХІХ-190 кв.18; УПИ VІІІ-191 в УПИ ХХ-191 кв.18; УПИ ІХ-192 в УПИ ХІІ-192 кв.18, съгласно отразените върху проекта поправки със зелен цвят на регулационните линии, цифри, защриховки и зачерквания, и с кафяв цвят на улично-регулационните линии, зачерквания и цифри.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3393/03.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 40 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1547

   

  На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ,чл.108, ал.2 ЗУТ и чл.110,ал.1,т.1 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-08 от 24.04.2014 г., на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

  1.Подробен устройствен план- план за регулация: промяна регулационните линии на ПИ № 0210011, ПИ №0210010 и УПИ II-380 , съгласно отразените върху плана с червен цвят линии и надписи и със зелен цвят зачерквания и защриховки

  2. Подробен устройствен план – план за застрояване, план- схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към ПУП за ПИ № 021011 /индентификатор 10447.21.11 по КК и КР на гр. В. Търново /, за промяна предназначението на имота, местност „ Елия” /Елията/, землище на гр.Велико Търново, като се определя предназначение за „производствени и складови дейности” при следните устройствени показатели : Височина на сградите- до 10 м.;плътност на застрояване /П застр./- до 60% ; коефициент на интензивност /Кинт/-до 0,6; минимална озеленена площ- 40% ; начин на застрояване- свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация в изпълнение на Решение № 1457/09.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3397/07.04.2015 г.

   

  Председателят на Общинския съвет съобщи, че е постъпило заявление за изказване по точката от г-н Петко Ганчев и даде думата на гражданина.

  Г-н ПЕТКО ГАНЧЕВ: Относно нашето искане, което сме внесли - на група граждани, за подобряване мерките за сигурност, за осветление, имаше извънредна сесия на Общинския съвет, в която се взе становище да се обследват нещата в града. Ето го документа, който е излязъл. Абсолютно всичко е остойностено, като общата стойност е 200 425 лв., като за надлеза на ул. „Магистрална” са 504 000 лв., което трябва да бъде от републиканския бюджет. Виждаме, че навсякъде има само констатации и няма никакво предложение.

  Въпросът е следният: имаше извънредна сесия, имаше една комисия, на която предложиха да се остойностят нещата, като евентуално впоследствие Общинският съвет да гласува някаква сума пари. Отнякъде трябва да се тръгне и да се направи нещо. Вие сте общински съветници, молбата ми е да вземете становище относно този доклад, който съществува в момента, за да почне отнякъде някаква реализация. Да се абстрахираме от това, че идват избори; просто нещата трябва да се свършат. Има предложение, откъде да дойдат парите. Другото – тези 500 000 лв. за надлеза на „Магистрална”, това ще се вземе от републиканския бюджет, така че на практика сумата е по-малка от тази, която се предложи; някъде към 200 000 лв. е в момента.

  Благодаря предварително за разбирането, за гласуването и за съдействието на общината!

  Искам само да вметна нещо относно тока. Има пълно съдействие от „Енерго-про”. Евентуално, като бъдат поканени на място, ще дойдат на сесия на Общинския съвет, където ще излязат със свое становище и с пазарлък от вас при всички положения ще постигнете много добри условия за отстъпка в цената на тока. Ще има и за улично осветление, и за детски градини; за всичко в общината. Целта е спестените пари да останат в общината; всеки един лев е добре дошъл за общината.

  Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Както знаете, в изпълнение на Решение на Общинския съвет № 1457 кметът на общината назначи работна комисия. Вие сте видели протоколите от работата на комисията. Обектите са установени. Оттук нататък следва да направим приоритизиране на тези обекти - откъде ще се започне, тъй като част от средствата очакваме по различни проекти, например от републиканския бюджет, например целево финансиране. От вчера има ПМС, с което отпускат на община Велико Търново 2 000 000 лв. за общинската инфраструктура. Т.е. ние сега, след като мине това решение, ще направим едно приоритизиране, ще видим откъде може да се финансира и ще предложим на следваща сесия чрез промяна в бюджета, как ще бъдат финансирани тези обекти.

   

  Предложението по т. 41 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1548

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация в изпълнение на Решение № 1457/09.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно състоянието на язовир „Вятъра“ с. Присово, Вх. № 3379/25.03.2015 г.

   

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Относно предложението на група „Десните” да се направи едно обследване на язовир „Вятъра”, който в определени моменти застрашава сигурността на пътя, който обхожда язовира и влиза в с. Присово и е потенциална опасност за всички, които се намират под него.

  Група „Десните” сме доволни от отговора, обаче искам да отворя една малка скоба: част от регулиращото устройство на изпускателния клапан се намира в частно лице в Присово и той не може да бъде контролиран както трябва. Моята молба е да бъде взето това устройство и общината чрез совите структури да може да контролира и да управлява нивото на водата на язовир „Вятъра”.

   

  Предложението по т. 42 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1549

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация относно състоянието на язовир „Вятъра“ с. Присово.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3390/03.04.2015 г

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 43 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1550

   

  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.01.2015 – 31.03.2015 година в размер на 500.51 лева / петстотин лева и петдесет и една стотинки /.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Даниел Панов за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г., Вх. № 3387/03.04.2015 г.

   

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението по т. 44 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1551

   

  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01.2015 – 31.03.2015 година в размер на 350.00 лева / триста и петдесет лева / по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от инж. Николай Николов – общински съветник.

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Обръщам се към всички с едно име: братя и сестри, защото тук става въпрос за нещо друго, което няма материални измерения и чийто измерител е духовното.

  Групата на „Десните”, Движение „Царевград за Велико Търново” преди известно време направихме едно предложение пред Общинския съвет „Възнесение Господне” да стане храм за богослужение. То беше подкрепено единодушно и с радост от целия Общински съвет.

  Сега Групата на Десните прави второ предложение по случай 830 години от обявяването на въстанието на братята Асен и Петър и освещаването на храма „Свети Димитър”, на който те са ктитори и в който те са коронясани, плюс техният брат Калоян, плюс първият патриарх на Второто българско царство. Това е знаков храм. Предстоят дни, в които ние трябва да си спомним, че на това място и ние дължим на Второто българско царство славата на Велико Търново. Трябва да направим нещо, което според мен не струва нищо, а е едно морално задължение на Общинския съвет - да подкрепи предложението на Групата на „Десните”. Предложението е по-скоро нещо, с което ние трябва да погледнем назад и да се сравним с нашите предци, да се сравним с тях по дух, защото духовното е преди всичко, не социалното, не църковното и не материалното.

  Често се сравняваме с Швейцария, обаче много малко от нас са погледнали в преамбюла на Швейцарската конституция, който започва: „В името на всемогъщия бог, осъзнавайки своята отговорност пред сътворението и пред бъдещите поколения…”. Това е най-християнската държава в Европа, където държавата е застанала зад християнизирането на населението, въпреки че в Швейцария 11 % са православни, 30 % са католици и 40 % са протестанти. Другият, отрицателният пример, е с Индия - една от най-големите държави в света, която е езическа държава с мултинационални религии и където в момента има около 14 милиона регистрирани роби, хора, които се продават в днешно време.

  Давам тези два примера, за да можем да направим едно сравнение с това, към което ние се стремим. Затова ние предлагаме пространството и сградата да се приведат от общината в състояние, подобаващо за храм за богослужение; пространството и сградата, която прилича на храм, но вътре е един празен обем. Вътре не влиза нито църковен служител, нито кмет, никой. Служението се извършва отвън, пред храма. Там се прави курбан, един благослов и с всичко това свършва. Ние предлагаме духовното да вземе превес пред материалното и пред това, което ние смятаме, че е една церемониалност, от която трябва да се дистанцираме и храмът „Свети Димитър” да бъде осветен от Великотърновския митрополит Григорий на 26 октомври 2015 г., когато е храмовият празник. За тогава са предвидени тържества, но Групата на „Десните” подкрепя предложението, че духовното трябва да бъде напред и Великотърновският Общински съвет да подкрепи предложението, което ние правим пред вас.

  Патриаршията е държавна публична собственост. Това на кого е собственост няма никакво отношение към нашето предложение, няма да последва нито продажба, нито дарение или прехвърляне от една такава подкрепа.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Какво значи „да се приведе”?

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Сградата да се преустрои, да стане храм за богослужение. Храм за богослужение, това значи в него да има свети престол. Това представлява едно мраморно столче в олтара с една мраморна плоча, която се нарича „свети престол”. На нея се извършва богослужението евхаристия. В пространството има място за един нисък иконостас, който да може да отдели там, където стоят хората от мястото, където става богослужението. Това са изисквания на храма, за да може да има богослужение, да може да има литургия, наречена още евхаристия, там, където ставаме причастни с Господа, след като вземем причастие. Там се отправят молитвите. Това е във всеки храм. Там в момента няма нищо. Има дребни неща, които могат да се свършат, и те не струват пари.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз ще подкрепя така направеното предложение, но тъй като към момента Патриаршията представлява държавна собственост, няма как община Велико Търново да влага пари и средства в ремонта.

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не става въпрос за Патриаршията, а за храма „Свети Димитър”. За Патриаршията ние имаме решение и то е влязло в сила.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Чувствам се задължен да взема отношение по въпроса, тъй като подкрепих предложението на колегите за вкарването на тази точка в дневния ред единствено и само защото имаше решение на Общинския съвет, което не беше спазено до настоящия момент.

  Една корекция в изказването. Доколкото аз си спомням, не се произнесох по начина, по който вие твърдите от трибуната - с възхвала и одобрение относно Патриаршията; имам си свои гледни точки и възгледи, така че се разграничавам от Вашата позиция, както ще се разгранича от част от предложените две точки. Не искам да правя съревнование, кой е по-набожен или кой как разбира всичко това спрямо вижданията си. Напротив, всеки ги споделя спрямо неговия мироглед. Аз мисля, че преди да се произнесе този Общински съвет е хубаво да изискаме становище на администрацията преди да се произнесете вкупом.

  Бих толерирал част от предложението – пространството и сградата да се приведат от община Велико Търново в състояние, подобаващо за храм за богослужение. За това съм абсолютно съгласен, но не съм съгласен след това храмът да се отдаде на Българската православна църква. Така написано, „отдаде” включва няколко синонима. Не искам да влизам в тълкуване, затова категорично съм против тази част от Вашето предложение.

  Относно точка: „2. Храмът да бъде осветен от Великотърновския митрополит Григорий на 26 октомври”, аз мисля, че не сме ние хората, които да възложим на Великотърновския митрополит. Има неясноти относно конкретиката на предложението, затова е хубаво първо да стъпим върху едно становище на Общинската администрация, след това през комисиите и най-накрая да мине за гласуване през Общинския съвет. Мисля, че това е редът, по който ние трябва да вземем нашето окончателно решение.

  Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Приветствам предложението, направено от г-н Николов, което е прекрасно и следва логиката, която ние трябва да следваме и да изпълним, но към днешна дата самата сграда е държавна собственост. Тя се стопанисва от Регионалния исторически музей като паметник на културата, без в РИМ да са постъпили документи, които да му вменяват функцията, че тя е негова собственост или че е музеен обект.

  По силата на тези обстоятелства, какво е необходимо, за да тръгнем на ход, вътре да се работи върху този паметник на културата, който е дело на арх. Теофилов, реализиран през 1984 година? (Тогава беше направен и идеен проект за вътрешно оформление на сградата от екип проф. Александър Терзиев, проф. Хаджитанев, арх. Теофилов. Закупен е материал, с който да се изпълни това вътрешно оформление и той се намира на съхранение в Изложбените зали.) За да се изпълнят всички тези процедури, които са записани в точка 1 и 2, трябва да се измине пътя от страна на администрацията, както беше при „Свети 40 мъченици” – т.е. от държавна собственост обектът да се прехвърли като общинска собственост и тогава общината има вече функцията да влага средства в този обект. Към днешна дата, при сегашните обстоятелства, т.е. като собственост, общината не може да влага средства в обекта.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Подкрепям напълно изказването на колегата Иван Александров, което беше ясно, категорично и мисля, че беше разбрано от всички. Какъв е статутът на църквата, всички знаем. Тя е публична държавна собственост.

  Второ, в предложението на колегите има една дума, която казва: „да се отдаде”. Ние не можем да даваме нещо, което не е наше, не е на общината. Дори и ремонтите, които бихме искали да направим, бихме попаднали под силата на закона. Колкото до това дали владиката ще отиде на 26 октомври тази година да я освети, той може да бъде помолен и ако има желание, ще отиде, ще извърши богослужение във връзка с 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър. Но от тези две равнопоставени страни – Българската православна църква и държавата, ние се явяваме трета страна, която има най-малко отношение към този въпрос. Иначе и аз искам да подкрепя, но трябва да се извършат ред процедури. Колегата Александров беше крайно обстоятелствен.

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Разбирам, че търсим начин, по който да неглижираме предложението и да не приемем това предложение, което не е свързано с никакви материални действия. Разбирам, че голяма част от колегите не разбират за какво става въпрос.

  Първо, „Св. 40 мъченици” никога не е ставала общинска собственост. Тя продължава да бъде държавна собственост. Патриаршията никога не е била общинска собственост. Тя продължава да бъде държавна собственост. „Свети Димитър” никога не е бил общинска собственост. Те са държавна собственост. Те се стопанисват от Министерството на културата. Възложени са за определени период за обгрижване от Великотърновската община и чрез музея.

  Но решението в подкрепа на това да има богослужение и да се приведе във вид за богослужение по случай 830-годишнината; да дадем духовното напред, да изкараме това, което е най-важно за празника на първо място, там, където е основата на нашата история, сега с много доводи може да бъде отхвърлено. Аз имам препис от решението на Общинския съвет за Патриаршията. Там нито един не беше против. Които са били против, вероятно не са присъствали в залата. Какво последва от това? Последваха служби. Моля ви, подкрепете предложението!

  Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: От това, което чух и от вас, и от колегите, аз разбрах, че няма нито един общински съветник против там да се направи богослужение. Доколкото разбрах от изложеното от Вас, Вие имате желание Общинският съвет да гласува някакви средства за възстановяване.

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не е ставало и дума за средства.

  Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Не виждам какъв е проблемът да се извърши богослужение, както се прави на Царевец, защото Патриаршията също не е по канон.

  Точка 1 от предложението: „Пространството и сградата да се приведат от община Велико Търново в съответното състояние, подобаващо за храм и за богослужение”. Обяснете ми какво означава това!

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Храм за богослужение значи това: вътре в храма трябва да има място, отделено за олтар. В центъра на това място се поставя свети престол. Сега няма свети престол. Той представлява една каменна плоча, стъпила върху един каменен блок. Това място се отделя като Светая светих. Вътре не може да влезе никой освен свещенослужителят. Вътре се извършва богослужение по специален ред. Това нещо не е направено. Там го няма. Това нещо не струва пари. Няма нужда от стенописи, няма нужда от изографисване. Иконостасът представлява една ниска преграда, която отделя това пространство, за да не влизат други хора. Няма нужда от тези неща, които вие си въобразявате, че трябва да се направят, че струват много пари и са много скъпи.

  Привеждането на храма в храм за богослужение, ще доведе и други поклонници във Велико Търново, ще доведе до развитие на това място, защото там, на това място, според нас трябва да се изложат богослужебни книги в олтара и те да могат да се виждат от ниската преграда. Там трябва да има богослужебни одежди, с които ще се служи и те да се виждат. Трябва да се знае и това население да се ограмоти, как става всичко това. Аз разбирам, че това се случва от незнание.

  Г-н ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ – заместник-кмет на община Велико Търново: Аз мисля, че тук се ползва един повод за това да си говорим неща, в които всички сме убедени. Аз уважавам този ревностен ентусиазъм за това църквите да бъдат отдадени на Дядо владика за богослужение, защото по устава на Светия синод не може да се извършва богослужение, ако храмът или мястото под него, не са дарени на църквата.

  Казусът с тази църква е такъв. Прескачам целия преамбюла, който призовава към духовност, аз също се присъединявам към него, но живеем в правова държава. Този имот е наистина публична държавна собственост. Това не пречи там да се извършва богослужение, ако има добра воля на Светия синод и на Дядо владика.

  Колкото до наближаващата годишнина – 830 години от въстанието на Петър и Асен и възстановяването на българската патриаршия, нали не мислите, че никой нищо не прави в общината? Има цял отдел, който се занимава с това. Има културен календар, в който са разписани всички неща, които ще се случат, включително и това тази сграда да придобие по-атрактивен за случая вид като църква, но ние не можем да се намесваме и да влагаме средства в един държавен имот. Не казвайте, че не трябват средства. Дори и да се окоси дворът, пак трябват средства.

  Така че аз мисля, че няма никакъв повод за такова задъхано и неистово призоваване да се даде на църквата. Такъв е законът, не го дава държавата. Ние сме направили всичко необходимо, изпратено е писмо до областния управител и до министъра на културата, само че Министерството на културата бави отговора. Те са институция, която стои над нас, така че ние не можем да им въздействаме по друг начин, освен по установения законов ред.

  За 830-годишнината центърът на самото честване ще бъде точно в църквата „Свети Димитър” и в нейния двор, така че няма никаква нужда от безпокойство и да отнемаме толкова време на Общинския съвет за това, като можехте да поискате един разговор, за да изясните тези неща, а не да упреквате всички тук в бездуховност и в недостатъчна религиозна култура. Просто няма смисъл от това, трябва да спазваме законите.

  Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Групата на „Десните” не е упрекнала никого, нито от администрацията, нито от Общинския съвет, в бездуховност или в каквато и да била форма на липса на ценности. Това, което ние желаем, е наистина подобаващо да се получи свещенодействието и мистичността на честването на 830 години от възстановяването на българската държавност и обявяването на Търновград за столица на възстановената българска държава, и смятам, че като граждани на великия град Търново ние ще се стремим да дадем своя принос в тази посока.

  За какво става реч? Преди 830 години при освещаването на този храм никой не е гледал каква собственост е, кой му е косил тревата, кой е дал камъните и т.н. и се е възстановила българската държавност. 830 години по-късно ние сме изправени пред дилемата: дали управляващите, духовните водачи, водачите от образованието и науката; всички заедно; ще бъдат в „Свети Димитър” не като архитектурен паметник, а като храм на вярата, или празникът ще се проведе на поляната пред архитектурния паметник. Аз съм сигурен, че ако не тази година, то на 840-годишнината или на 850-годишнината нашите потомци ще влязат вътре в този храм и ще честват съответната годишнина.

  Вярно, по-голямата част от отговорността за тези чествания е на държавата. Аз съм убеден, г-н Карабаджаков, че е направено всичко възможно, но не може българският патриарх да не влезе вътре в храма, в който преди 830 години е създадена държавността и патриаршията, а да бъде на поляната пред архитектурния паметник. Това е нещото, което ние трябва да избегнем като колизия. Години наред ние мачкахме духовността. В крайна сметка, ние трябва заедно да се стремим към една духовност, без значение религията, защото във Велико Търново има хора, които не са християни. Българската нация е еднонационална, но мултиетническа и мултирелигиозна. Ние трябва да дадем пример за поколенията. Това имаме предвид: да бъдем в храма, всички заедно, и да покажем единството и целеустремеността на нацията.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Как не можем да разберем, че този паметник на културата е държавна собственост. Българската православна църква иска да го направи храм. Къде сме ние? Ние сме третата страна, която не участва в този процес. Според мен, патриархът на България трябва да си кореспондира с Министерството на културата. Г-н Николов, как предлагате ние тук, Общинския съвет, Общинската администрация, да извършим всички тези неща според канона вътре, които не са наша работа?

  В случая ние нямаме заявено волеизявление от българския патриарх иска ли този храм, или не. Ние не знаем това. Кореспонденцията трябва да върви между Министерството на културата и Патриаршията. Аз съм сигурен, че общината ще положи всички усилия, ще окоси, ще приведе дворното пространство в изряден вид за тържествата, но къде сме ние в този триъгълник?

  Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Бихте ли ми отговорили: „Св. Александър Невски” на кого и кога стана собственост? Бихте ли ми отговорили: „Света София”, емблематичния храм на Византия на кого е собственост и как се служи вътре? Бихте ли ми отговорили, с какво ще се наруши това, че ние ще вземем решение в подкрепа на една идея? Ние сме хората, не патриарха, не владиката, не свещениците, ние сме тези, които трябва да кажем: „Да, там трябва да има богослужение”. Но оттам ще последват други действия. Имам чувството, че се чудим по какъв начин да стане така, че да не подкрепим това нещо.

  Аз ще завърша с нещо: Пилат е казал: „Аз не намирам вина в този човек”, но масата отвън е викала: „Разпни го и кръвта на тоя да падне върху нас!”. Какво се случи с евреите, вие знаете.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да предложа на вносителите един компромисен вариант. Нека да променим малко точка 1 и тя да придобие следния вид: „Община Велико Търново да окаже пълно съдействие пространството и сградата да се приведат в съответното състояние, подобаващо за храм за богослужение”, като предлагам да изпадне изречение второ от точка 1. „След това храмът да се отдаде на Българската православна църква”.

  Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Защо Митрополията не се намеси? Ние ще я подкрепим. В момента ни поставяте натясно и ни карате или да извършим беззаконие, или ни обвинявате. И аз съм християнин и искам този храм да го има, но ние нямаме право като общински съветници да гласуваме разход за нещо, което не е на общината и ако направим това нещо, утре ще ни разпънат накръст, че сме си превишили правата. Много добре знаете това. Къде е Митрополията в това?

  Г-жа РАДКА КРУМОВА: Предлагам да прекратим дебата.

  Предложението за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване.

  Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

  Г-н Тодор Тодоров заяви, че оттегля предложението си.

  Предложението по т. 45 беше подложено на гласуване.

  Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, „против” няма, 21 „въздържал се”.

   

  ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Декларацията на Мартин Георгиев от TV7

  Думата беше дадена на г-н Мартин Георгиев.

  Г-н МАРТИН ГЕОРГИЕВ: Казвам се Мартин Георгиев и съм репортер на ТВ 7 от самото създаване на тази телевизия, срещу която беше извършен един безпрецедентен акт. Заместник-председателят на Общинския съвет Петко Тюфекчиев вчера ми предложи, осъждайки този акт, да внесем декларация, считайки че Общинският съвет на Велико Търново е и обществен съвет, обществено място; декларация, която да осъди посегателството на свободата словото. Свободата на словото, която се опитахме да погребем тази сутрин символично с един свещеник - отец Петър Янакиев, който отказа да я опее, защото смята, че е жива.

  Само че той ми припомни друго – че всичко започва със словото, така е в Библията. Допуснах грешка, уважаеми госпожи и господа, за която се извинявам: грешка, че внесох тази декларация, защото на влизане трябваше да чуя от здравомислещ човек: „Хайде бе, не са ли ви взели още камерите?” Трябваше да чуя от здравомислещи хора, че не защитават свободата на словото. Политизирането и използването на тази тема като разменна монета днес в началото, меко казано, обезсмисли това, което мислех да направя.

  Мисля си, че освен че в началото е словото, в края е Второто пришествие – в откровението на Йоан. Извинете ме за това откровение, но се извинявам, че допуснах грешка да си мисля, че можем да говорим за свободата на словото, без да го разменяме като монета.

  Оттеглям своята декларацията. Благодаря Ви!

   

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.55 часа.

   

  НИКОЛАЙ АШИКОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

   

  ТОДОР ТОДОРОВ          

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

   

  РУМЕН ДИМИТРОВ

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

   

  МИРОСЛАВ МАРИНОВ

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

   

  ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ

                          /Диляна Милева/