Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1518

Решение № 1518

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”

 

РЕШЕНИЕ № 1518

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/022 по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, явяващ се 192 486,00 лева, / сто деветдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест лева/ със срок на валидност до 25 февруари 2016 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ