Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1519

Решение № 1519

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

 

РЕШЕНИЕ № 1519

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35 % аванс по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., явяващ се 1 612 697,14 лв. /един милион шестстотин и дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и четиринадесет стотинки/, със срок на предявяване – до 20.02.2016 г., два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: 1. Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ