Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1524

Решение № 1524

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1524

 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски общински съвет приема на второ четене допълнение на РАЗДЕЛ V – „ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

I. Създава нов чл. 58а със следното съдържание: (1) За предоставяне на изготвен документ на посочен от лицето/заявителя на услугата адрес се заплаща такса.

т.1 За предоставяне на услугата чрез лицензиран пощенски оператор:

-  с писмо с обратна разписка - 1,74 лв.

-  с обикновено писмо /без обратна разписка/ - 1,19 лв.

т.2 За предоставяне на услугата чрез куриер:

-   чрез куриер с обратна разписка – 2,45 лв.

-   чрез куриер с фиксиран час – 5,15 лв.

-   куриерска услуга в чужбина - съгласно ценова листа на доставчик на Община Велико Търново

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

II. Създава нов чл. 72 в със следното съдържание

(1) В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия се определя цена на билет от 1,00 /един/ лв. до 100,00 /сто/ лв., като за всяко конкретно събитие същата се определя със заповед на кмета.

(2) Цената по ал. 1 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

В останалата си част Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново остава непроменена и номерацията и не се променя

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ