Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1529

Решение № 1529

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно Системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/13.09.2007 на Общински съвет Велико Търново. Изменен и допълнен с Решение № 1417/21.07.2011г. по Протокол № 93 от 21.07.2011 г. и Решение №267/21.06.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 1529

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема следните изменения в Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно Системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново както следва:

БИЛО:    

Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел “Финансов контрол” /”ФК”/ към Дирекция “Бюджет и финанси“ /”БФ”/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 3 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

/1/ В този правилник се определят правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност на функциите на Кмета на Общината при осъществяване на дейността в Общинската администрация съобразно утвърдената структура и всички разпоредители с бюджетни кредити към Община Велико Търново;

/2/ В този правилник се определят и правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност в Търговските дружества с Общинско участие.

СТАВА:          

Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел “Финансов контрол” /”ФК”/ към Дирекция “Бюджет и финанси“ /”БФ”/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 1 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и във връзка с Закона за публичните финанси.

/1/ В този правилник се определят правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност на функциите на Кмета на Общината при осъществяване на дейността в Общинската администрация съобразно утвърдената структура и всички разпоредители с бюджет към Община Велико Търново;

/2/ В този правилник се определят и правомощията на служителите за осъществяване на контролна дейност в Търговските дружества с Общинско участие.

В Заключителните разпоредби се допълва § 7 в който се вписва номер и дата на настоящото решение след приемане и става така:

§7. Промените в Правилника са приет с Решение № 1529 по Протокол № 84/30.04.2015 г. на Великотърновски общински съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ