Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 38

Решение № 38

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Правилник за  дейността на общинската  агенция  за  приватизация

 

РЕШЕНИЕ № 38

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК и във връзка с §3,ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет :
 1. Изменя и допълва  Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва  :
 - Чл. 7,ал.1
Било : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 7 члена , от които се определя  председател и секретар .
Става: (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от  Общинския съвет и се състои  от 9 члена , от които се определя  председател и секретар .
-  § 1 , ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби  
Било : (4) За участието си в заседание  лицата по чл.8, ал. 4 от  настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г. ”.Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.
Става: (4) За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 7 на сто от определеното с решение на Великотърновски общински съвет основно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Велико Търново. Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“.
-  § 4 от Преходните и заключителни разпоредби  
 Било : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза  в сила след приемането му  с решения №  755 / 16.05.2002 г. , № 19/ 18.12.2003г, № 27 / 20.12.2007 г. , № 515/19.03.2009 г. и  № 843/18.03.2010 г. на  Великотърновски  общински   съвет.
 Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза  в сила след приемането му  с решения №№  755 / 16.05.2002  г. , 19/ 18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. , № 843/18.03.2010 г.. и решение № 38/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет .


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/