Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1533

Решение № 1533

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2015 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение

 

РЕШЕНИЕ № 1533

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет приема списъците за 2015 година на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди                           - общо     389 броя;

в гр.В.Търново                                              383 броя;

в гр. Килифарево                                              6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                              0 броя;

- резервни жилища                                         15 броя;

- ведомствени жилища                                    19 броя.

                           ОБЩО ЖИЛИЩА                 423 БРОЯ

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ