Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1540

Решение № 1540

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1540

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец в кв.55 „a“ УПИ IX, представляващо терен с площ 20,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец в кв.55“а“ УПИ IX по ПУП на града, съгласно виза на Гл. архитект на Община Велико Търново, представляващ място от 20,00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност и услуги, при начална тръжна цена 185,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

  1.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

  2.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ