Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1541

Решение № 1541

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1541

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ДД-514/13.03.2015 г., от д-р Димитрина Михайлова, Управител на ЕТ ,,ИППМП д-р Д.Михайлова”- гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Балван, сградата на Здравна служба, с обща площ - 41,00 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна и помощни помещения/, при месечна наемна цена 30,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ