Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1544

Решение № 1544

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1544

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 а ал. 1 от ЗФВС, чл. 74 във връзка с чл. 77 ал. 1 от ППЗФВС и чл. 122 ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор за наем, за срок от 5 (пет) години, за имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” № 6 със спортен клуб, отговарящ на изискванията на ЗФВС и при месечна наемна цена 50,00 лв.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнението на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за наем след приключване на законоустановената процедура.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ